August 12 2022 10:40:34
Navigation
· Forside

· Køb Jydske Dollars
· Vilkår
· Om Jydske Dollars

· Fotoalbum
· Links

· Konkurrencer & Vindere

· Link til Os
· Søg

· Artikler
· Debat Forum
Tilfldigt billede
PRIVAT OMRÅDE
PRIVAT OMRÅDE
Andre JD Produkter
Betal med:
betal med paypal, visa, mastercard, american express, discover, bankoverførsel
RSS
Benyt vores RSS-Feeds

Seneste Nyheder
Nyeste Artikler
Seneste Forum Indlg
Nyeste links

[Wraith Design by Kito.dk]
Sort Arbejde - Regler for erhvervsdrivende
Regeringen har fremsat lovforslag L 170 om indgreb modsort arbejde.
Lovforslaget tilsigter at nedbringe det såkaldte”skattegab” eller også populært benævnt sort arbejde.
Lovforslaget indeholder en række nye tvangsindgreb over for personer og selskaber I dette nyhedsbrev omtales regler, der har betydning for erhvervsdrivende. Ændringerne om digital betaling vil have virkning allerede fra 1. juli 2012, mens øvrige regler vil have virkning fra 1. januar 2013.Generelt

Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer:

• Afgrænsning af skattefrie vennetjenester
• Skattefritagelse for unge under 16 år for arbejde udført i private hjem
• Skattefritagelse for pensionister for arbejde i private hjem, dog maksimalt t.DKK 10 årligt
• SKAT får adgang til kontrol på privat grund
• Solidarisk hæftelse for private
• Banker m.fl. kan indhente SKATs oplysninger
• Arbejdsudøvende skal kunne fremvise legitimation
• Synliggørelse af håndværkerbiler
• Obligatorisk skiltning på arbejdspladser
• Krav om digital betaling af beløb over t.DKK 10
• Omvendt betalingspligt ved handel med metalskrot.

Herudover er der foreslået en justering af BoligJobordningen
(betaling kan ske efter indkomståret) samt en reparation
af regler for selvstændige erhvervsdrivende
med forskudt indkomstår (arbejdsmarkedsbidrag). Disse
ændringer omtales ikke yderligere, idet der henvises til
omtale på vores hjemmeside.


Baggrund

Omdrejningspunktet for lovforslaget er afgrænsningen af området for skattefrie familie- og vennetjenester.

Efter praksis er det afgørende, at der er personlige relationer mellem parterne i en aftale om udveksling af ydelser, at der ikke er aftalt modydelser, og at der ikke er tale om en væsentlig værdi.

Skattefrie vennetjenester er defineret som sædvanlige ydelser mellem familie, venner og lignende, som er udslag af almindelig hjælpsomhed, gavmildhed eller socialt engagement. Skattefri vennetjenester ydes uden for for erhvervslivet og inden for privatsfæren, og de skal være af uformel og ikke-kommerciel natur. De må derfor ikke bestå i samtidig udveksling af forskellige ydelser inden for de pågældende erhverv eller i penge og lignende likvide midler. De må ikke udveksles på basis af deltagelse i klubber, foreninger og lignende eller på anden måde, hvor formålet helt eller delvist er at levere ydelser til hinanden.

Uden for dette område er modtageren skattepligtig af ydelsen. Der er ingen oplysningspligt.

Det vil direkte af loven fremgå, at ”værdien af sædvanlige ydelser, der udføres inden for privatsfæren som et udslag af almindelig hjælpsomhed, gavmildhed eller socialt engagement (familie og vennetjenester)”, er skattefri.

Ændringen medfører en række supplerende indgreb overfor erhvervsdrivende, idet der herved vurderes at være større effekt. Disse ændringer er omtalt nedenfor. Ved at synliggøre virksomheder, der udfører arbejde på byggepladser, herunder hos private, øges myndighedernes muligheder for at kontrollere virksomhedernes skatteog afgiftsforhold.


Digital betaling

Sort arbejde er typisk kendetegnet ved, at afregning sker kontant, dvs. at der ikke efterlades et transaktionsspor.
Derfor indføres krav om digital betaling af beløb over DKK 10.000 inkl. moms.

Såvel varer som ydelser er omfattet.

Undlader en virksomhed at betale efter disse regler, vil det have følgende konsekvenser:

1. Der er ikke skattemæssigt fradrag for udgiften
2. Solidarisk hæftelse for moms, der ikke afregnes af leverandøren.

Det direkte solidariske ansvar på momsområdet betyder, at SKAT kan søge et krav inddrevet hos enten leverandøren eller aftageren i den rækkefølge, som SKAT vælger.
Det er således meget vidtgående for en virksomhed ikke at afregne beløb over DKK 10.000 digitalt, jf. også krav om oplysninger om forpligtelser m.v. i årsrapporten.

Af bemærkninger til lovforslaget er der ikke taget stilling til konsekvenser ved byttehandler, hvor der kun sker nettoafregning mellem parterne.

I praksis forventes kravet om digital betaling at bidrage til at begrænse kædesvig, dvs. skattesnyderes brug af flere gennemfaktureringsenheder.

Den solidariske hæftelse vil omfatte det eksakte krav, som i den givne situation er gjort gældende over for leverandøren. I forhold til køber fastsættes kravets størrelse derfor til det beløb, som fremkommer efter en ny skatteog afgiftsansættelse af leverandøren, hvor det konkrete udeholdte beløb indgår.

Hvis en aftager blive mødt med krav om betaling af en leverandør restancer vedr. en tidligere leverance, da vil aftageren alene kunne gøre et regreskrav gældende overfor leverandøren efter de almindelige formueretlige regler, dvs. i sidste ende prøves ved domstolene. Hvis regreskravet ikke betales, vil der opstå et tab, som skal behandles efter de almindelige regler for kurstab (udgangspunktet er skattemæssig fradragsret for tabet, men ingen momsrefusion af en eventuel momshæftelse).

Der vil som udgangspunkt være en direkte sammenhæng mellem forhøjelsen og den solidariske hæftelse. Det fremgår dog ikke af bemærkningerne, i hvilket omfang køber vil modtage dokumentation for denne ansættelse, dvs. hvorledes køber har mulighed for at kontrollere, at det konkrete krav faktisk er identisk med en given forhøjelse, som leverandøren ikke har afregnet skat og afgifter af.

Hæftelsens beregning afhænger derfor af leverandørens faktiske dispositioner:

• Hvis leverandøren har medregnet leverancen i egen momsangivelse og skatteregnskab, vil der ikke være en hæftelse for aftager

• Har leverandøren derimod udeholdt indtægten af regnskabet, kan dette først konstateres efter fristen for indgivelse af momsangivelser og selvangivelse er overskredet.

Tidspunktet for krav om betaling som følge af de nye regler om solidarisk hæftelse kan derfor være en del år senere, end leverancen er sket. Det fremgår ikke af bemærkningerne, hvorledes dette skal håndteres i praksis, men det skal i det mindste følge de sædvanlige frister for ansættelse. Problemet er imidlertid, at disse frister er sat ud af kraft ved skatte- og momssvig, og det må tilsvarende forudsættes, at forældelsesregler ikke vil begrænse hæftelsen i praksis (kravet opstår først ved ansættelsen af leverandøren).

Ovenstående ændring har derfor den naturlige konsekvens, at en aftager af varer og ydelser over DKK 10.000 inkl. moms kun vil afregne digitalt.

I den forbindelse er det vigtigt at vide, at fortolkningen af grænsen på de DKK 10.000 inkl. moms er restriktiv. Således vil der skulle ske en sammenlægning af flere faktura i eksempelvis disse tilfælde:

• Flere faktura er indbyrdes forbundet og må samlet anses at vedrøre levering af en samlet ydelse/vare
• Løbende ydelser, f.eks. løbende ugentlige rengøringsydelser, sammenlægges for hvert kalenderår. Det omfatter eksempelvis aftaler/abonnementer, der løber indtil opsigelse, såsom telefoni, licens, vagt, husleje, rengøring, vedligeholdelsesaftale, revision, regnskabsassistance m.v.

Betales en ydelse delvist kontant, vil hæftelsen alene omfatte denne del af ydelsen. Den digitale betaling er altid friholdt. Som nævnt er der ikke taget stilling til byttehandler m.v., og det må indtil videre antages, at der vil være solidarisk hæftelse i disse tilfælde.

Ændringen skal have virkning fra 1. juli 2012.

Det anbefales virksomheder at gennemgå betalingsprocedurer for at sikre, at der ikke skal ske ændringer ved lovens forventede virkningstidspunkt.


Skiltning på arbejdspladser

Der skal være tydelig skiltning på byggepladser, således det fremgår, hvilke virksomheder der udfører arbejder der. Virksomhedens navn, adresse og CVR-nr. skal anføres.
Udenlandske virksomheder skal endvidere skilte med deres RUT-nr.

Det gælder for alle byggepladser, hvor der udføres nybyggeri, reparation, modernisering, ombygning eller lignende arbejde vedrørende fast ejendom.

Skatteministeren er bemyndiget til at fastsætte de nærmere regler for den praktiske visning/skiltning.

Skiltningen er obligatorisk for entreprenører og håndværkere.

Mindre entrepriser på under DKK 50.000 inkl. moms er undtaget fra skiltning.

Endvidere er der fritagelse for skiltning ved kortvarige arbejder, der kan udføres i løbet af én arbejdsdag og ved byggepladser i etagebyggeri i tæt bebyggede områder.

Ved overtrædelse af disse regler vil der blive pålagt en bøde på DKK 5.000 første gang og DKK 10.000 anden gang. Ved gentagne overtrædelser forøges bødens størrelse med 50% per gang.

Ændringen skal have virkning fra 1. januar 2013.


Skiltning på gulpladebiler

Vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på 4 tons og derunder skal fremover forsynes med navn eller logo samt CVR-nr.

Udenlandske virksomheder skal endvidere kunne dokumentere, at de er registreret i RUT-registret.

Skatteministeren er bemyndiget til at fastsætte de nærmere regler for mærkningen af bilerne.

Ved overtrædelse af disse regler vil der blive pålagt en bøde på DKK 5.000 første gang og DKK 10.000 anden gang. Ved gentagne overtrædelser forøges bødens størrelse med 50% per gang.

Reglerne vil ikke gælde for vare- og lastbiler på ikke over 4 tons, som benyttes blandet (både privat og erhvervsmæssigt) eller udelukkende privat.

Ændringen skal have virkning fra 1. januar 2013.


Legitimationspligt

Der indføres udvidet krav om identifikationsoplysninger. I dag skal navn, adresse og fødselsdato oplyses. Fremover skal også CPR-nr. oplyses, ligesom der skal kunne forevises gyldig legitimation.

Det betyder i praksis, at en arbejdsudøvende på et arbejdssted, hvor SKAT gennemfører en kontrol, er forpligtet til på anmodning at oplyse entydig identifikation og legitimere sig, eksempelvis pas, kørekort eller sygesikringsbevis.

Udenlandske arbejdstagere, der ikke har et CPR-nr., skal tilsvarende vise gyldig legitimation, eksempelvis visum, Idkort, arbejds- og opholdstilladelse. Kravene til udenlandske arbejdstagere er skærpede, idet kørekort og sydesikringsbevis ikke er tilstrækkelig bevis, ligesom pas kun er gyldig, hvis der er indsat en gyldig sticker (opholdstilladelser før 20. maj 2011).

Nægter den pågældende at vise gyldig legitimation, ikke har dokumentationen, eller afgiver urigtige oplysninger, vil der blive pålagt bøder i størrelsesordenen DKK 1.000. Hvis bødeforlæg ikke accepteres, overgives sagen til politiet.

Ændringen skal have virkning fra 1. juli 2012.


Handel med metalskrot

Der indføres omvendt betalingspligt (reverse charge) for national handel med metalskrot, jf. regler ved international handel.

Ved at indføre omvendt betalingspligt vil forpligtelsen til at afregne moms blive sammenfaldende med det tidspunkt, hvor fradrag for moms beregnes, ligesom det er samme virksomhed, der skal afregne og fratrække momsbeløbet.

Ændringen skal have virkning fra 1. juli 2012.


Afslutning

De skærpede regler for betaling af varer og ydelser, samt kravene til synliggørelse af leverandøren, vil forventeligt resultere i reduceret skattesnyd. Herved forbedres konkurrencevilkårene for de virksomheder, der overholder gældende love og regler.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du naturligvis
velkommen til at kontakte revisor eller skatteafdelingen.
Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer.
Kommentr
Du skal logge ind for at kommentere.
Vurderinger
Du skal vre registreret bruger for at kunne vurdere en tekst.

Log ind eller meld dig til.

Teksten er ikke vurderet.
Del denne side
| | | | |
[T-SHIRT]
Stats
Siden dannet p: 0.17 sekunder 5,192,327 Unikke besg