August 12 2022 09:35:05
Navigation
· Forside

· Køb Jydske Dollars
· Vilkår
· Om Jydske Dollars

· Fotoalbum
· Links

· Konkurrencer & Vindere

· Link til Os
· Søg

· Artikler
· Debat Forum
Tilfldigt billede
100 Jydske Dollars Mønt
100 Jydske Dollars Mønt
100 Jydske Dollars Mønt
Betal med:
betal med paypal, visa, mastercard, american express, discover, bankoverførsel
RSS
Benyt vores RSS-Feeds

Seneste Nyheder
Nyeste Artikler
Seneste Forum Indlg
Nyeste links

[Wraith Design by Kito.dk]
Økonomisk ordbog A-Å
Økonomisk ordbog A-Å
Adkomstdokument Dokument, fx et skøde, der angiver, hvem der er den rette ejer af en ejendom.

Administrationsbidrag Se Bidrag

Advis Meddelelse.

Afdrag Den del af ydelsen på et lån, der gør, at restgælden bliver mindre.

Afdragsfrie lån Visse realkreditlån tilbydes med mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år. I den afdragsfrie periode betales kun renter og bidrag. De ikke-betalte afdrag skal betales på et senere tidspunkt.

Afdragsfrie perioder I en afdragsfri periode betales kun renter og bidrag.

Der kan maksimalt opnås 10 år med afdragsfrihed. I forbindelse med rentetilpasningslån aftales afdragsfrihed for hele år - for andre lån med mulighed for afdragsfrihed ned til en termin ad gangen.

Aflysning Når et tinglyst dokument slettes af tingbogen. Efter tilbagebetaling af et lån med tinglyst pantebrev, skal kreditor kvittere pantebrevet til aflysning, og herefter kan pantebrevet aflyses fra tingbogen.

Allonge Et tillæg til et dokument, fx et pantebrev.

Amortisation Løbende tilbagebetaling (nedbringelse) af gæld.

Annuitetslån Lån, der tilbagebetales med lige store ydelser (bortset fra bidrag). Der er stigende afdrag og rentebeløbet er faldende, fordi renten beregnes af restgælden.

Annullation Sletning af en disposition, fx en retsanmærkning på et dokument.
Bankdag De dage en bank normalt har åbent.

Bankgaranti Se Garanti.

BBR-ejermeddelelse Dokument udsendt af kommunen med ejerens oplysninger om ejendommens anvendelse, størrelse og indretning. BBR (Bygnings- og Boligregistret).

Belåningsværdi Den værdi af en ejendom, som et realkreditinstitut skal fastsætte i en lånesag. Belåningsværdien fastsættes på grundlag af en sagkyndig vurdering af ejendommen samt regler fastsat af Finanstilsynet. Belåningsværdien vil i de fleste tilfælde svare til ejendommens forventede handelsværdi. Det maksimale lån, der kan ydes, beregnes af belåningsværdien sammenholdt med lånegrænsen.

Betalingsservice (BS) Et betalingssystem, der automatisk overfører betalinger, fx terminsydelser, fra debitors konto i et pengeinstitut til kreditors konto.

Betinget skøde Skøde, hvor overdragelse af ejendommen er betinget af, at visse betingelser skal være opfyldt.

Bidrag Betegnelse for rentemarginalen på realkreditlån. Bidraget beregnes som oftest som en promilledel af lånets restgæld. Bidragssatsen varierer alt efter hvilket interval, lånet ligger indefor i forhold til ejendomsværdien. Betales af låntagere hver termin sammen med renter og afdrag, og benyttes til dækning af realkreditinstituttets omkostninger og tab på panter. Overskydende beløb indgår i realkreditinstituttets reserver.

Boliglån Når du skal belåne din bolig, kan du højst låne 80 % (60 % for fritidshuse) af boligens værdi som realkreditlån. Har du brug for lån ud over de 80 %, kan du tage et boliglån, der kan finansiere resten af købesummen. Boliglån er et banklån.

Bruttoydelse Den terminsbetaling, der skal betales på et lån. Der er ikke taget højde for skattefradrag.

Bygning på lejet grund Bygning opført på grund, der ikke ejes af bygningens ejer. Bygningen og grunden har hvert sit ejendomsblad i tingbogen.

Byrder Se servitut
Bankdag De dage en bank normalt har åbent.

Bankgaranti Se Garanti.

BBR-ejermeddelelse Dokument udsendt af kommunen med ejerens oplysninger om ejendommens anvendelse, størrelse og indretning. BBR (Bygnings- og Boligregistret).

Belåningsværdi Den værdi af en ejendom, som et realkreditinstitut skal fastsætte i en lånesag. Belåningsværdien fastsættes på grundlag af en sagkyndig vurdering af ejendommen samt regler fastsat af Finanstilsynet. Belåningsværdien vil i de fleste tilfælde svare til ejendommens forventede handelsværdi. Det maksimale lån, der kan ydes, beregnes af belåningsværdien sammenholdt med lånegrænsen.

Betalingsservice (BS) Et betalingssystem, der automatisk overfører betalinger, fx terminsydelser, fra debitors konto i et pengeinstitut til kreditors konto.

Betinget skøde Skøde, hvor overdragelse af ejendommen er betinget af, at visse betingelser skal være opfyldt.

Bidrag Betegnelse for rentemarginalen på realkreditlån. Bidraget beregnes som oftest som en promilledel af lånets restgæld. Bidragssatsen varierer alt efter hvilket interval, lånet ligger indenfor i forhold til ejendomsværdien. Betales af låntagere hver termin sammen med renter og afdrag, og benyttes til dækning af realkreditinstituttets omkostninger og tab på panter. Overskydende beløb indgår i realkreditinstituttets reserver.

Boliglån Når du skal belåne din bolig, kan du højst låne 80 % (60 % for fritidshuse) af boligens værdi som realkreditlån. Har du brug for lån ud over de 80 %, kan du tage et boliglån, der kan finansiere resten af købesummen. Boliglån er et banklån.

Bruttoydelse Den terminsbetaling, der skal betales på et lån. Der er ikke taget højde for skattefradrag.

Bygning på lejet grund Bygning opført på grund, der ikke ejes af bygningens ejer. Bygningen og grunden har hvert sit ejendomsblad i tingbogen.

Byrder Se servitut
Dagbog En del af tingbogssystemet. Når du sender et dokument til tinglysning indføres det i dagbogen den dag, det modtages.
Bliver dokumentet senere tinglyst, bliver det indført i tingbogen. Tinglysningen har retsvirkning fra den dag, dokumentet blev indført i dagbogen.

Debitor Den person, der skylder penge i et gældsforhold (låntager).
Kreditor er den person, der har pengene til gode, og som debitor betaler til.

Debitortermin Det tidspunkt, hvor debitors (låntagers) ydelse forfalder til betaling. (Se tillige termin).

Deklaration Se Servitut.

Differencerente Når du vil indfri dit lån, skal du ”betale” med de obligationer, lånet er baseret på. Hvis du indfrier mellem to terminer, skal du betale differencerente fra indfrielsestidspunktet til den obligationstermin, du kunne have opsagt lånet til.
Differencerenten er forskellen mellem renten på obligationerne, der skal betales til obligationsejerne, og den godtgørelsesrente, som kreditforeningen betaler låntager.

Direkte rente (obligationer) Den faste årlige renteindtægt i procent af kursværdien. Fx giver en 10 % obligation på 100 kr. købt til kurs 80 en årlig rente på 10 kr. Ud fra investeringen på 80 kr. vil den direkte rente blive 12,5 %.
Den direkte rente tager ikke højde for udtrækninger på obligationer.
Effektiv rente Den rente obligationerne afkaster inkl. udtrækninger, hvis de er erhvervet til dagens gennemsnitskurs. Effektivrenten bygger på en antagelse om, at obligationsejeren i hele obligationens levetid kan placere betalingerne fra obligationen til effektivrenten.

Efterfinansiering Se boliglån

Ejendomsblad Hver ejendom har sit blad i tingbogen, der angiver ejendommens ejer, hæftelser og servitutter.

Ejendomsskat Ejendomsskatten beregnes som en promilledel af grundværdien.

Ejerlejlighedskort Svarer til parcelhusejerens matrikelkort.

Ejerpantebrev Pantebrev, som ejeren har udstedt til sig selv, fx som sikkerhedsstillelse for banklån.

Ejerskifteafdrag Ekstraordinært afdrag, der under visse betingelser skal betales til pantebrevskreditor, fordi ejendommen skifter ejer. Ejerskifteafdrag udgør typisk 5 – 10 % af restgælden. Er ikke relevant for realkreditlån, der som udgangspunkt indfries ved ejerskifte.

Ejerskiftelån Lån, der ydes i forbindelse med ejendomshandel. Lånet anvendes som hovedregel til delvis betaling af købesummen. For helårsboliger kan et ejerskiftelån dække op til 80 % af købesummen.

Ekspeditionsgebyr Gebyr for optagelse af realkreditlån.

Emission Udstedelse af værdipapirer, fx obligationer.

Eurolån Realkreditlån der finansieres ved udstedelse af obligationer i euro. 0,
Fastkursaftale Se Kursaftale.

Fastrenteperiode Den periode, som renten ligger fast på et rentetilpasningslån.

Forbehold/betingelser Realkreditinstituttet stiller en række betingelser, som skal være opfyldt, før lånet kan udbetales.

Fondskode Et entydigt identifikationsnummer som tildeles danske værdipapirer af samme type. Fx har BRFkredits 6 % 30-årige konverterbare annuitetsobligationer (med udløb 2026) koden DK000933457-5. Da alle obligationer starter med DK000… og ender med et kontrolciffer (her …-5) angives fondskoden for obligationer normalt kun med de 6 resterende tal (her: 933457).

Fondsnota En »kvittering« for en obligationshandels gennemførelse, hvor det endelige afregningsbeløb er opdelt i kursværdi, vedhængende rente, kurtage m.m.

Forfaldsdato Den dag, ydelsen forfalder til betaling. For realkreditlån er sidste rettidige betalingsdag ofte senere end forfaldsdatoen.

Forhåndslån Realkreditlån, der udbetales før et byggeri er færdiggjort.

Friværdi I forbindelse med realkreditlån betyder friværdien forskellen mellem de lån, du allerede har i din bolig, og de 80 % (60 % for fritidshuse) af værdien, som vi i henhold til Realkreditloven, kan belåne din bolig med.
Garantilån Lån med variabel rente med garanti for, at renten ikke overstiger en vis procentsats.

Godtgørelsesrente Ved indfrielser med differencerente beregnes differencerentesatsen som forskellen mellem lånets obligationsrente og godtgørelsesrenten. Godtgørelsesrentesatsen afhænger af gældende markedsforhold på tidspunktet for indfrielsen af lånet.
Se også differencerente.

Gældsbrev Dokument, hvoraf det fremgår, at en person (debitor) ensidigt og betingelsesløst erklærer at ville betale et bestemt beløb til en anden (kreditor).

Gældsovertagelse Ny ejers overtagelse af eksisterende lån i forbindelse med køb af en ejendom. Skal bevilges af realkreditinstituttet.

Gældsovertagelses-
erklæring
Dokument, hvor køber overtager gældsforpligtelsen vedrørende et eksisterende lån.
Hovedstol Oprindeligt lånebeløb.

Hæftelse Se Pantehæftelse.

Håndpant Pant, hvor pantsætter er frataget rådigheden over det pantsatte. Fx kan en bank få sikkerhed for et banklån ved at få håndpant i et ejerpantebrev.
Ibrugtagningstilladelse Udstedes af kommunen til bygherren ved afslutning af visse byggerier.

Ideel anpart Betegnelse for den andel, den enkelte deltager i et sameje har i helheden, fx i en ejendom. For at en ideel anpart af en ejendom kan belånes med realkreditlån, skal visse betingelser være opfyldt. Fx skal der være tinglyst en samejekontrakt, der regulerer forholdet mellem de to ejere af anparterne.

Indekslån Lån, hvor restgælden og hovedstolen – og dermed renter, afdrag og bidrag – reguleres efter et indeks, fx nettoprisindekset.

Indeksobligation Obligationer, der bruges til finansiering af indekslån. Obligationernes værdi og dermed renterne reguleres på samme måde som indekslån.

Indfrielsesmetoder Realkreditlån kan indfries på forskellige måder.

Der er altid mulighed for at benytte obligationsindfrielse, som sker ved overførsel af samme slags obligationer, som er udstedt til finansiering af lånet.

Alt efter hvilket lån, der er tale om, tilbydes følgende indfrielsesmetoder:

Opsigelse: Lånet indfries kontant til kurs 100 (eller anden i forvejen defineret kurs) på baggrund af opsigelse med et vist varsel (benyttes typisk, hvis kursen på den bagvedliggende obligation er over 100 eller den definerede kurs).

Med differencerente: Lånet indfries kontant til kurs 100 på det ønskede tidspunkt mod betaling af såkaldt differencerente.

Kontant til kursværdi: Lånet indfries kontant til den aktuelle kursværdi (benyttes typisk, hvis kursen på den bagvedliggende obligation er under 100).

Indskud Se Stiftelsesprovision

Inkonverterbart (inkonvertibelt) lån Et lån, der som udgangspunkt kun kan indfries ved indlevering af obligationer, der skal opkøbes på markedet til den gældende kurs. Ofte tilbydes dog alternativer til denne indfrielsesmetode.

Inkonverterbare (inkonvertible) obligationer Obligationer, der ikke kan indløses ekstraordinært
Kaution Sikkerhedsstillelse – en kautionist garanterer over for långiver for at låntager kan betale sit lån tilbage. Hvis låntager ikke betaler, må kautionisten betale.

Konsekvensberegning Beregning, der viser de økonomiske konsekvenser af en låneoptagelse eller låneomlægning.

Kontantpris Ejendommens pris, hvis der betales kontant. Kontantprisen skal fremgå af salgsopstillingen iflg. lov om omsætning af fast ejendom.

Kontantlån Lån, hvor kurstabet på de bagvedliggende obligationer omregnes til rente. Kontantlån kan kun udbetales i kontanter.

Kontant restgæld Restgælden på et kontantlån. Hvis et kontantlån skal indfries ekstraordinært, er det obligationsrestgælden, der skal indfries.

Kontrolkode Kode man tildeles af kreditforeningen i forbindelse med optagelse af et lån. Koden skal oplyses ved mundtlige oplysninger om lån og ved oprettelse på ’Mine Lån’.

Konverterbare (konvertible) obligationer Obligationer, der med et bestemt varsel kan indløses til kurs pari (kurs 100 eller anden i forvejen fastsat kurs).

Konverterbart (konvertibelt) lån Lån, der er udstedt på baggrund af konverterbare (konvertible) obligationer, og som kan opsiges med et varsel til kontant indfrielse af obligationsrestgælden til kurs 100 eller anden i forvejen fastsat kurs.

Konvertering Se omlægning af lån.

Kreditor I forbindelse med lån er kreditor, den der har udlånt penge.

Kreditortermin Det tidspunkt, hvor obligationsejerne får renter af obligationerne. Er normalt den første bankdag i hvert kvartal.

Kupon/kuponrente Den nominelle rente obligationerne i en serie bærer. Kuponrenten pr. termin beregnes af obligationens nominelle værdi, også selvom obligationsejeren kun har betalt en lavere kurs.

Kurs/kursværdi Den kurs en obligation handles til. Kursen angives i procent, hvilket betyder, at der for obligationer, der handles til kurs 80, kun betales 80 % af deres nominelle værdi.

Kursaftale Aftale mellem realkreditinstituttet og lånsøger om, at realkreditinstituttet udbetaler det nye lån eller indfrier det eksisterende lån til en fast aftalt kurs på et aftalt tidspunkt (afregningsdatoen).

Kursgevinst Beløb, man tjener ved fx at sælge en obligation eller et pantebrev til en højere kurs end den, man har givet ved købet af obligationen/pantebrevet. Kursgevinst kan også opstå ved indfrielse af realkreditlån.

Kurskontrakt Aftale mellem et pengeinstitut og lånsøger om, at pengeinstituttet køber obligationerne, der ligger til grund for lånet, til en fast aftalt kurs på et aftalt tidspunkt (afregningsdatoen).

Kursliste En liste med oplysninger om forskellige obligationer og værdipapirer. Normalt oplyses både kurser, effektiv rente, hvad der højst og lavest er omsat til den pågældende dag m.m. Den »officielle kursliste« udgives af Københavns Fondsbørs, mens dagblade og andre kilders oplysninger kun er et eftertryk heraf.

Kurstab Differencen mellem den gæld, man påtager sig, og det beløb, der udbetales efter salget af de bagvedliggende obligationer til en given kurs. Ved kontantlån omregnes kurstabet til rente. Kurstabet er det beløb, man taber ved at sælge en obligation/pantebrev til lavere kurs end den, man gav ved købet.

Kurstabsfradrag Ved indfrielsen af et kontantlån, er det obligationsrestgælden, der skal indfries. Forskellen mellem obligationsrestgælden og lånerestgælden på indfrielsestidspunktet kaldes kurstabet. I visse tilfælde kan dette kurstab for kontantlån, der er udbetalt før 1986, knyttes til et nyt realkreditlån og medføre et skattemæssigt fradrag.

Kursværdi (af et realkreditlån) Kursværdien er obligationsrestgælden ganget med kursen på den bagvedliggende obligation divideret med 100. Hvis obligationsrestgælden på et lån er 850.000 kr. er kursværdien ved kurs 98 således 850.000x98/100 = 833.000 kr.

Kurtage/kursskæring Den procent/promille, som værdipapirhandlere tjener på en obligationshandel.

Kvittering af pantebrev Pantebreve, der er betalt ud eller indfriet før lånet udløber, forsynes med en påtegning om indfrielsen. Kvitteringen bruges som kreditors godkendelse af, at pantebrevet kan aflyses af tingbogen.
Realkreditpantebreve kan ”kvitteres” på en løs erklæring.
Lange obligationer Udtrykket bruges om realkreditobligationer med en løbetid på mere end 10 år.

Lukket serie En obligationsserie der ikke længere udstedes obligationer i.

Løbetid Det antal år låntager har til at betale et lån tilbage.

Lånebetingelser Betingelser som skal være opfyldt, før lånet kan udbetales. Betingelserne står i lånetilbuddet.

Lånegrænse I Realkreditloven er der fastsat maksimale lånegrænser for realkreditlån inden for forskellige ejendomskategorier:
  • 80 % for helårsboliger
  • 60 % for fritidshuse
Er din bolig fx vurderet af et realkreditinstitut til 1.000.000 kr. kan du få realkreditlån til en kontant værdi på 800.000 kr.

Lånerente Lånerenten er den rente, du betaler på dit lån.

På et obligationslån er lånerenten lig med obligationsrenten.

Obligationsrenten er renten på de obligationer, der ligger til grund for lånet.

Ved kontantlån og rentetilpasningslån er kurstabet ved salget af obligationerne indregnet i lånets rente. Det betyder, at lånerenten er højere end obligationsrenten på lånet.

Lånetilbud Et tilbud om at låne, hvor man udover at se lånetype, løbetid og rente, kan se de vilkår og betingelser der er, for at lånet kan udbetales. Et lånetilbud på et realkreditlån er typisk gældende i 6 måneder.

LånService Realkreditinstitutternes gratis service med overvågning af lån med henblik på vurdering af, om omlægning er relevant.
Margingaranti Bruges ved låneomlægning. Garanti fra pengeinstitut for at et pantebrev vil blive tinglyst uden retsanmærkninger. Garantien dækker principielt forskellen mellem det gamle og det nye lån.

Matrikel Næsten alle faste ejendomme i Danmark har eget matrikelnummer. Matrikelnummeret fremgår af tingbogen.
Matrikelnummeret består typisk af tal og bogstaver og et ejerlav, fx kan et matrikelnummer se sådan ud: 25 AG Studstrup By, Skødstrup.

Mindsterente Beregnes af Københavns Fondsbørs og reguleres hver den 1/1 og 1/7.
Mindsterenten beregnes som gennemsnittet af effektive renter på udvalgte obligationer.
I de fleste tilfælde kan lån af skattemæssige årsager ikke udbetales med en obligationsrente, der er lavere end mindsterenten.

Morarenter Den ekstra rente, debitor skal betale, hvis ydelsen ikke betales til tiden.

Mortifikation Når et dokument, der indeholder en forpligtelse, fx et pantebrev, er bortkommet, skal der gennemføres en mortifikationssag før dokumentet kan aflyses af tingbogen.
Et mortificeret pantebrev er et pantebrev, der ved dom er blevet erklæret magtesløst, dvs. ude af kraft. Dommen kan først opnås, hvis der efter en vis frist ikke er kommet indsigelser mod at erklære pantebrevet ude af kraft.
Nedbringelse Delvis indfrielse af et lån. Et lån nedbringes hver termin med det afdrag, der indbetales. Herudover kan et lån nedbringes ved indbetaling af ekstraordinære afdrag.

Nettoprovenu Se Overskud / Underskud.

Nettoydelse (ydelse efter skat) Det du betaler i terminsydelse, når skatteværdien af dine renteudgifter er trukket fra.

Nominallån Lån, der ikke kan indekseres. Kan være både med fast og variabel rente.

Nominel rente Rente, der ifølge dokumentet, fx pantebrevet, skal betales af den til enhver tid værende restgæld.

Nutidsværdi Nutidsværdien er et udtryk for, hvor meget fx 100 kroner om et år er værd i dag. Man benytter nutidsværdien, når betalinger nu og i fremtiden skal sammenlignes.
Obligationslån Lån hvis størrelse (hovedstol) fastsættes i obligationer. Betegnelse bruges ofte om obligationslån med fast rente. Andre låntyper som fx Garantilån er dog også obligationslån.

Obligationsrente Renten på obligationen. Kaldes også kuponrenten, rentefoden eller den pålydende rente.

Obligationsrestgæld Ved kontantlån er obligationsrestgælden restgælden på de bagvedliggende obligationer.

Omlægning af lån / omprioritering Når et lån ombyttes med et andet lån. Hvis et realkreditlån udskiftes med et andet realkreditlån i samme institut, uden der fremkommer et overskud, kaldes det omlægning (konvertering).

Omprioriteringsklausul Bestemmelse i pantebrevet, der fastslår, at pantebrevet respekterer optagelse af lån fx på betingelse af, at nettoprovenuet afskrives på foranstående lån.

Oprykkende prioritet Efterhånden som foranstående prioriteter nedbringes, rykker de efterstående prioriteter automatisk op. Gælder dog kun ved udtrykkelig aftale om oprykning.

Opsigelsesvarsel Periode, der mindst skal gå fra et lån er opsagt til indfrielse til indfrielse kan ske. For fastforrentede obligationslån og kontantlån er varslet 2 måneder til en termin. Der kan også forekomme lån med 5 måneders opsigelsesfrist til en termin. Betingelserne fremgår af pantebrevet.

Overskud / Underskud Beløb, der bliver tilbage, når visse udgifter er trukket fra.
Pantebrev Gældsbrev, som giver pant i et aktiv, fx en ejendom, som sikkerhed for betalingen af kreditors tilgodehavende.

Pantebrevsformular Standardmæssige vilkår, der skal være en del af et pantebrev. Ordlyden fastsættes af Justitsministeriet i tinglysningsbekendtgørelsen.
De mest almindelige pantebrevsformularer er A og B, der benyttes for private pantebreve, herunder ejerpantebreve hhv. realkreditpantebreve. Enkelte bestemmelser i pantebrevsformularen kan fraviges ved aftale.
Dette skal i så fald være oplyst i pantebrevets særlige bestemmelser.

Pantehæftelse Sikkerhed i en ejendom for opfyldelse af en forpligtelse.

Panterettighed Se Prioritet.

Panthaverdeklaration Sikring af panthavers interesser i det pantsatte aktiv, fx i en bil. Realkreditinstitutterne anvender panthaverdeklarationer som tillæg til lejekontrakter ved belåning af bygninger på lejet grund. Deklarationen indeholder fx krav om, at panthaver (Realkreditinstituttet) skal orienteres om restancer på betaling af grundlejen, så realkreditinstituttet får mulighed for at kunne betale, så grundlejekontrakten ikke opsiges som følge af den manglende betaling.

Pari Kurs 100. Indfrielse af et realkreditlån til pari betyder, at obligationsrestgælden indfries til kurs 100.

P.a. Pro anno er latin og betyder: Om året.

Personlig hæftelse Indebærer at man hæfter med alt, hvad man ejer og fremtidig erhverver.

Prioritering Belåning af en ejendom.

Prioritet Et pantsikret tilgodehavende i en fast ejendom.
Begrebet anvendes også om den rækkefølge, i hvilken långivere har sikkerhed i ejendommen – også kaldet prioritetsstilling. Prioriteterne og prioritetsstillingen kan ses i tingbogen.

Privat pantebrev Privat lån med pant i fast ejendom. Udtrykket bruges om pantebreve, der tjener til sikkerhed for lån, der ikke er ydet af et realkreditinstitut.

Pro rata Debitorer, der hæfter pro rata, hæfter hver især for en nærmere angivet del af gælden. Denne begrænsede hæftelse gælder både overfor kreditor og mellem debitorerne indbyrdes.
Udtrykket bruges tilsvarende om flere kautionister, der hver især har kautioneret for en del af et lån.

Præjudicerende retsanmærkning Se Retsanmærkning.

Påkrav Rykkerskrivelse om forfalden betaling, fx terminsydelse.

Pålydende rente Se Nominel rente.

Påtegning Tilføjelse på et dokument, fx på et pantebrev, som ændrer pantebrevets oprindelige vilkår. Se også allonge.
Realkreditinstitut Finansiel institution, der i henhold til Lov om finansiel virksomhed har eneret på at yde lån mod registreret pant i fast ejendom på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer.

Realkreditlån Lån ydet af et realkreditinstitut mod pant i fast ejendom i henhold til reglerne i realkreditloven.

Realkreditobligationer Obligationer, som er udstedt af et realkreditinstitut, og som er noteret på en fondsbørs.

Refinansiering For rentetilpasningslån er refinansiering det samme som rentetilpasning. Ved refinansieringen/rentetilpasningen fastsættes renten for den kommende periode.
Se også Rentetilpasningslån.

Relaksation At frigøre en frastykket ejendom for den oprindelige gæld, der hvilede på hele ejendommen, hvorved gælden samles på hoved(rest)ejendommen.

Rentetilpasningslån Kontantlån som rentetilpasses hvert 1. – 10. år alt efter hvilken fastrenteperiode der er valgt. Renten og ydelsen tilpasses renteniveauet på tidspunktet for rentetilpasning. Til finansiering af lånene udstedes inkonvertible obligationer med løbetider på 1 – 10 år.

Reservefondsbidrag Se Bidrag.

Restance Det skyldige beløb, når sidste betalingsfrist for en terminsydelse er overskredet.

Restgæld Det beløb du skylder på et lån. Restgælden beregnes for hver termin, idet afdraget den første termin trækkes fra hovedstolen, den næste termin trækkes afdraget fra det herved fremkomne beløb osv.
Ved kontantlån er der både en lånerestgæld og en obligationsrestgæld. Ved ekstraordinær indfrielse er det obligationsrestgælden, der skal indfries.

Retsanmærkning Tinglysningskontorets anmærkning på et tinglyst dokument om, at dokumentets indhold ikke er i overensstemmelse med det, der står i tingbogen.
Fx på et pantebrev, hvor der i tingbogen fremgår flere pantehæftelser eller servitutter end forudsat i pantebrevet.

Rykning Hvis et nyt lån skal stå foran/have bedre prioritetsstilling end et ældre lån i prioritetsrækkefølgen, skal det ældre lån anmodes om at »rykke«, dvs. acceptere at det nye lån kommer ind foran det ældre.

Rykningsklausul Bestemmelse i pantebrev om, hvilke lån og på hvilke betingelser disse kan få bedre prioritetsstilling end det pågældende pantebrev.

Rykningspåtegning Påtegning på et pantebrev om, at det fremtidig vil respektere en servitut eller en panthæftelse, som pantebrevet ikke før har respekteret. Hvis der ikke er en rykningspåtegning, vil servitutten eller pantehæftelsen få prioritet efter pantebrevet.
Samejekontrakt / overenskomst Aftale som drejer sig om, hvordan ejerne forholder sig i forhold til ejendomsretten til den fælles ejendom.

Serielån Lån, hvor afdraget hver termin er det samme. Da rentebetalingen falder, vil ydelsen være faldende over tiden.

Servitut Normalt en begrænsning i ejerens rådighed eller ejendom, fx kommunale byudviklingsplaner.
Servitutter kan tinglyses.

Skadesløsbrev Pantebrev, der giver sikkerhed for et bestemt løbende mellemværende, dog maksimeret til et bestemt beløb. Skadesløsbreve bruges ofte til sikkerhed for en kommunes krav på betaling af indefrosne ejendomsskatter.

Skifteretsattest Et dokument udstedt af skifteretten efter en persons død. Bruges, hvor den efterlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo, eller hvor boet er overtaget til privat skifte.

Skifteretsattesten er ægtefællens/arvingens legitimation til at kunne råde over afdødes aktiver.
Ejede afdøde fast ejendom, skal skifteretsattesten tinglyses som adkomst for ægtefællen/arvingerne for, at der kan tinglyses skøder eller pantebreve, der er udstedt af ægtefællen/arvingerne.

Skøde Dokument, hvor ejendomsretten til en fast ejendom overdrages på nærmere angivne vilkår og som tinglyses som adkomst for den, der køber ejendommen.

Skødet skrives typisk af en advokat eller en ejendomsmægler på grundlag af købsaftalen. Skødet kan være ubetinget eller betinget af fx købesummens betaling. Normalt er køber og sælger allerede forpligtet ved underskrift på købsaftalen.

Solidarisk hæftelse Det forhold, at flere personer (debitorer) hver især hæfter overfor kreditor for samme gæld. Hvis en eller flere af debitorerne ikke kan betale, må de øvrige betale mere end, hvad der svarer til den indbyrdes andel, således at kreditor får betaling fuldt ud.

Udtrykket bruges tilsvarende om flere kautionister, der har kautioneret for samme lån.
Udtrykket bruges tillige i en speciel sammenhæng for visse (typisk ældre) realkreditlån, når en låntager - foruden at hæfte for sit eget lån - hæfter subsidiært for andre lån i samme serie eller gruppe af serier.

At denne hæftelse er subsidiær, betyder, at den kun bliver aktuel, hvis mange af debitorerne i denne serie (eller gruppe af serier) ikke kan betale deres ydelser, og dette medfører, at realkreditinstituttet risikerer, at det vil mangle penge til at betale renter m.m. til obligationsejerne.

Stiftelsesprovision Beløb, der indbetales ved lånets stiftelse til delvis dækning af det lovmæssige egenkapitalkrav.
Tidligere kaldet indskud. For tiden betales der ikke stiftelsesprovision i forbindelse med lån til privatkunder.

Straksindfrielse med differencerente Anvendes ved realkreditlån, når lånets obligationsrestgæld indfries til en i forvejen fastsat kurs (oftest kurs 100) tillagt rente og bidrag frem til indfrielsesdagen samt differencerente fra indfrielsesdagen til opsigelsesterminen.
Se også Differencerente.

Sælgerpantebrev Pantebrev, som køber udsteder til sælger til sikkerhed for restkøbesummen ved køb af en ejendom, og som har pant i ejendommen.
Samejekontrakt / overenskomst Aftale som drejer sig om, hvordan ejerne forholder sig i forhold til ejendomsretten til den fælles ejendom.

Serielån Lån, hvor afdraget hver termin er det samme. Da rentebetalingen falder, vil ydelsen være faldende over tiden.

Servitut Normalt en begrænsning i ejerens rådighed eller ejendom, fx kommunale byudviklingsplaner.
Servitutter kan tinglyses.

Skadesløsbrev Pantebrev, der giver sikkerhed for et bestemt løbende mellemværende, dog maksimeret til et bestemt beløb. Skadesløsbreve bruges ofte til sikkerhed for en kommunes krav på betaling af indefrosne ejendomsskatter.

Skifteretsattest Et dokument udstedt af skifteretten efter en persons død. Bruges, hvor den efterlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo, eller hvor boet er overtaget til privat skifte.

Skifteretsattesten er ægtefællens/arvingens legitimation til at kunne råde over afdødes aktiver.
Ejede afdøde fast ejendom, skal skifteretsattesten tinglyses som adkomst for ægtefællen/arvingerne for, at der kan tinglyses skøder eller pantebreve, der er udstedt af ægtefællen/arvingerne.

Skøde Dokument, hvor ejendomsretten til en fast ejendom overdrages på nærmere angivne vilkår og som tinglyses som adkomst for den, der køber ejendommen.

Skødet skrives typisk af en advokat eller en ejendomsmægler på grundlag af købsaftalen. Skødet kan være ubetinget eller betinget af fx købesummens betaling. Normalt er køber og sælger allerede forpligtet ved underskrift på købsaftalen.

Solidarisk hæftelse Det forhold, at flere personer (debitorer) hver især hæfter overfor kreditor for samme gæld. Hvis en eller flere af debitorerne ikke kan betale, må de øvrige betale mere end, hvad der svarer til den indbyrdes andel, således at kreditor får betaling fuldt ud.

Udtrykket bruges tilsvarende om flere kautionister, der har kautioneret for samme lån.
Udtrykket bruges tillige i en speciel sammenhæng for visse (typisk ældre) realkreditlån, når en låntager - foruden at hæfte for sit eget lån - hæfter subsidiært for andre lån i samme serie eller gruppe af serier.

At denne hæftelse er subsidiær, betyder, at den kun bliver aktuel, hvis mange af debitorerne i denne serie (eller gruppe af serier) ikke kan betale deres ydelser, og dette medfører, at realkreditinstituttet risikerer, at det vil mangle penge til at betale renter m.m. til obligationsejerne.

Stiftelsesprovision Beløb, der indbetales ved lånets stiftelse til delvis dækning af det lovmæssige egenkapitalkrav.
Tidligere kaldet indskud. For tiden betales der ikke stiftelsesprovision i forbindelse med lån til privatkunder.

Straksindfrielse med differencerente Anvendes ved realkreditlån, når lånets obligationsrestgæld indfries til en i forvejen fastsat kurs (oftest kurs 100) tillagt rente og bidrag frem til indfrielsesdagen samt differencerente fra indfrielsesdagen til opsigelsesterminen.
Se også Differencerente.

Sælgerpantebrev Pantebrev, som køber udsteder til sælger til sikkerhed for restkøbesummen ved køb af en ejendom, og som har pant i ejendommen.
Termin Normalt det tidspunkt, der skal betales renter og afdrag. Bruges også om den periode, betalingen vedrører, og om det beløb, der betales.

Terminshandel (obligationer) Aftale om fast kurs på en bestemt mængde obligationer til senere levering
Se også Kursaftale
Se også Kurskontrakt.

Terminydelse Det beløb, der skal betales ved hver betalingstermin. Terminsydelsen består af renter, afdrag og bidrag.

Tillægslån Lån i friværdi som ydes til andre formål end nybyggeri, om- og tilbygning, ejerskifte og konvertering/ombygning.

Tingbogsattest Kopi af ejendommens blad i tingbogen, hvoraf alle rettigheder og forpligtelser over ejendommen fremgår.

Tinglysning Offentlig registrering på tinglysningskontoret af alle rettigheder og forpligtelser over ejendommen.

Tinglysningsafgift Afgift til staten for at få dokumenter tinglyst. Der betales en fast afgift og en afgift, der beregnes som en procentdel af dokumentets pålydende værdi.

Tinglysningsgenpart Af alle dokumenter, der skal tinglyses, skal der på Justitsministeriets genpartspapir laves en kopi, som skal opbevares på tinglysningskontoret i »akten«.

TinglysningsService Realkreditinstitutternes tilbud om at stå for tinglysning af pantebrev, hjemtagelse af nyt lån, indfrielse af gamle lån etc. Gebyr for TinglysningsService fremgår af realkreditinstitutternes prisoversigt.

Transport Det forhold, at en person overdrager en ret eller et tilgodehavende til en anden person. En transport kan ikke tilbagekaldes af transportgiver.
Udskudte afdrag Betegnelse for de afdrag, der skulle have været betalt i en given periode, hvis der ikke havde været afdragsfrihed.

De udskudte afdrag skal tilbagebetales på et senere tidspunkt. Afhængigt af låntypen påbegyndes betalingen af de udskudte afdrag umiddelbart efter ophøret af den afdragsfrie periode eller den udskydes, således at summen af alle de udskudte afdrag betales sammen med sidste ydelse på lånet.

Udstykning Opdeling af fast ejendom i flere selvstændige enheder, der derefter hver for sig udgør nye faste ejendomme.
Vitterlighedsvidne Person, der med sin underskrift på et dokument bevidner underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens myndighed.
Ved pantebreve kræves to vitterlighedsvidner, men en advokat kan underskrive alene.

Værdiansættelse Inden et realkreditinstitut kan udbetale et lån, skal der ske en værdiansættelse af ejendommen for at sikre, at lovens lånegrænser ikke overskrides.
Realkreditinstitutterne bruger ejendomsmæglere eller vurderingsmænd til at værdiansætte boliger i forbindelse med ansøgning om lån.
Åben serie Obligationsserier, hvori der stadig kan udstedes obligationer.

Årgang Udløbsåret for en obligationsserie.

Årlige omkostninger i procent Lånets effektive rente opgjort i henhold til reglerne i Kreditaftaleloven. Der er taget hensyn til betaling af rente, bidrag, lånesagsgebyr, evt. stiftelsesprovision, tinglysningsafgift.
Del denne side
| | | | |
[T-SHIRT]
Stats
Siden dannet p: 0.11 sekunder 5,192,210 Unikke besg