August 07 2022 23:35:08
Navigation
· Forside

· Køb Jydske Dollars
· Vilkår
· Om Jydske Dollars

· Fotoalbum
· Links

· Konkurrencer & Vindere

· Link til Os
· Søg

· Artikler
· Debat Forum
Tilfldigt billede
Den Dynamiske Duo
Den Dynamiske Duo
Sjovt
Betal med:
betal med paypal, visa, mastercard, american express, discover, bankoverførsel
RSS
Benyt vores RSS-Feeds

Seneste Nyheder
Nyeste Artikler
Seneste Forum Indlg
Nyeste links

[Wraith Design by Kito.dk]
Økonomi Ordbog A
A
A meta - Betegnelsen a meta er en aftale om fordeling af både arbejdsopgaver og omkostninger imellem to parter.
A-aktie - A-aktier er den oprindelige aktiekapital, som typisk er fordelt blandt ejerkredsen og kan have flere omsætningsbegrænsninger. A-aktier har typisk en udvidet stemmeret, ved selskabets generalforsamling.
A-kasse - En a-kasse (arbejdsløshedskasse) er en organisation, der tilbyder forsikring mod arbejdsløshed frem for kontanthjælp. Arbejdsløshedskassen administrerer ligeledes offentlige love og regler på området.
A-skat - A-skatten er det beløb der skal betales af vores hovedindkomst. A-skat kaldes også for kildeskat og indbetales til skattevæsenet.
Acceptant - En acceptant er en vekselskyldner, der ved sin underskrift på vekslen har erkendt sin vekselforpligtelse.
Acceptcard - AcceptCard er et dansk kreditkort, der drives af GE Money Bank. Kreditkoret er landets næststørste betalingskort, kun overgået af Dankortet. AcceptCard fås også med MasterCard, således at kortet kan bruges over hele verden.
Acceptfrist - Acceptfristen er en tidsfrist for, hvornår et svar på et tilbud skal være fremme.
Aconto - Aconto betyder afdragsvis, på forskud eller løbende regning og forkortes a c.
Acontoudbetaling - Acontoudbetaling er en foreløbig betaling, der følges op af endelig afregning.
Addition - Addition (at plusse) er en af de grundlæggende regnearter: addition, subtraktion, division og multiplikation. Addition er at lægge to tal sammen og dermed det modsatte af subtraktion.
Adkomstdokument - Et adkomstdokument er et dokument såsom et skøde, hvor der står hvem der er den rette ejer af en ejendom.
Administrationsbidrag - Et administrationsbidrag er for realkreditinstitutter en betegnelse for rentemarginalen på et realkreditlån og er ofte en promilledel af lånets restgæld. Bidragssatsen varierer alt efter hvilket interval, lånet ligger indefor i forhold til ejendomsværdien
Administrator - En administrator er betegnelsen for en person, der varetager de administrative opgaver for f.eks. en forenings bestyrelse. Administratoren opgaver er f.eks. opkrævning af husleje og betaling af løbende udgifter.
Advis - Advis er en betegnelse for en meddelelse eller underretning.
Afdrag - Afdraget er den del af ydelsen på et lån, der gør, at restgælden på lånet bliver mindre.
Afdragsfrihed - Afdragsfrihed er et element, der kan lægges ind i et lån. I forbindelse med realkreditlån, kan der aftales afdragsfrihed i op til 10 år, hvorved den månedlige ydelse reduceres.
Afdragsfrit lån - Et afdragsfrit lån er et realkreditlån med mulighed for afdragsfrihed i op til 10 år. I den afdragsfrie periode betales kun renter og bidrag. De ikke-betalte afdrag skal betales på et senere tidspunkt.
Afgift - En afgift er en lovbestemt skat, der er pålagt visse varer og ydelser. En afgift kan ligeledes være en bøde, der pålægges en virksomhed eller en person i forbindelse med overskridelse af en frist.
Afgiftsbestemmelse - En vedtagelse om, hvilke varer, ydelser eller fristoverskridelser der skal pålægges afgifter kaldes for en afgiftsbestemmelse.
Afkast - Afkast er en betegnelse for gevinsten eller tabet på din investering. Har du fået en gevinst ved din investering har du opnået et positivt afkast mens et tab giver dig et negativt afkast.
Afkastningspapir - Afkastningspapiret er f.eks en aktie eller et andet værdipapir, der giver et forholdsvis højt direkte afkast.
Afkastprofil - En afkastprofil er en beskrivelse af, hvordan et fremtidigt afkast af en investering fordeler sig.
Aflysning - Aflysning er når det tinglyste dokument slettes af tingbogen. Når eksempelvis et lån med tinglyst pantebrev er tilbagebetalt, kvitterer kreditor pantebrevet til aflysning, og pantebrevet kan så slettes af tingbogen.
Afnotering - Afnotering af en aktie fra fondsbørsen, betyder at aktien fjernes fra at kunne blive handlet på fondsbørsen. Årsagen kan være et opkøb eller opkøbstilbud på aktien. Afnotering kan ske efter selskabets eget ønske eller efter krav fra fondsbørsen.
Afregningsnota - Afregningsnota er det en investor modtager ved køb eller salg af aktier fra sit pengeinstitut eller børsmæglerselskab. Afregningsnotaen er som en kvittering. Notaen indeholder detaljer omkring handlen.
Afregningsvaluta - Afregningsvaluta er den valuta, der benyttes ved afregning af et mellemværende.
Afskrivning - En afskrivning er en regnskabsmæssig postering, som periodisk formindsker den bogførte værdi af anlægsaktiver over dettes brugstid. Dette vil medføre, at den enkelte regnskabsperiode "belastes" med en del af den forventede værdiforringelse.
Afskrivningsret - En afskrivningsret er retten til at foretage afskrivninger på et aktiv rent skattemæssigt.
Afsætningsgaranti - Afsætningsgaranti er en garanti der normalt ydes af et pengeinstitut. Pengeinstituttet garanterer at en del af værdipapirerne i en emission bliver afsat.
Aftaleindlån - Et aftaleindlån er at låne penge ud til en bank i en tidsbegrænset periode til en højere rente. I denne periode er pengene fastlåst og kan derfor som udgangspunkt ikke hæves, men renten er derimod væsentligt højere.
Aftaleindlånsrente - Aftaleindlånsrente er den rentesats der er aftalt i forbindelse med et aftaleindlån i hele løbetiden.
Aftaleindskud - Et aftaleindskud er at låne penge ud til en bank i en tidsbegrænset periode til en højere rente. I denne periode er pengene fastlåst og kan derfor som udgangspunkt ikke hæves, men renten er derimod væsentligt højere.
Aftalekurs - Aftalekursen (Strike price/exercise price) er den kurs, til hvilken en option giver køberen ret til at købe eller sælge det underliggende aktiv.
Aftægtsydelse - Aftægstydelse er i ejendomshandler en aftale parterne kan indgå om, at køber skal levere naturalier til sælger. Aftægtsydelsen indgår som en del af købesummen og værdisættes af et skøn over den periode, som aftægtsydelsen forventes at eksistere.
Afviklingsdage - Afviklingsdage er aktiehandelens gennemførelsestid. Der går ofte 3 dage, fra en aktiehandel indgås, til den bliver registreret på investors konto. Selve dagen for registreringen på investors konto kaldes valørdag.
Afviklingsfond - En afviklingsfond er en fond der er oprettet til at dække omkostninger, der skal afholdes i forbindelse med at tage anlæg ud af drift, genopretning eller retablering.
Akkord - Akkord er enten kreditorers (fordringshaveres) nedskrivning af en skyldners gæld eller udsættelse af gældens betalingsfrist. Akkord kan være frivillig og tvunget. Akkord gives ofte for at undgå at skylderen går konkurs og sikrer kreditors tilgodehavende.
Akkumuler - Akkumuler er en anbefaling på en aktie, som forventes at stige mindre end fem procent. Der anbefaler derfor at der købes et mindre antal aktier.
Aktie - En aktie er en andel i en virksomhed organiseret som et aktieselskab. Ejer man alle aktierne, så ejer man også hele virksomheden
Aktieandel - En aktieandel er en betegnelse for hvor mange aktier en investor ejer i forhold til den samlede mængde aktier der eksisterer i selskabet.
Aktiebeskatning - Aktiebeskatning er en beskatningsform, som retter sig mod aktionærernes indtægt i form af udbytte.
Aktieemission - En aktieemission er udstedelse af aktier enten som fondsaktieemission, hvor der overføres et beløb fra de frie reserver til aktiekapitalen eller nytegning af aktiekapital, hvor der tilføres selskabet ny kapital.
Aktiefond - En aktiefond er en fond, der ejer aktier. F.eks. investeringsforeningers aktieafdelinger.
Aktiegevinst - Aktiegevinst er det afkast, der realiseres som følge af et realiseret salg af en investors aktieportefølje.
Aktiehandel - En aktiehandel er betegnelsen for det at enten købe eller sælge en eller flere aktier.
Aktieindeks - Aktieindekset er en måling af den gennemsnitlige udvikling på et givent aktiemarked.
Aktieinvestering - Aktieinvestering er når en investors midler investerers i aktier og ikke obligationer, eller andre former for investeringsobjekter.
Aktiekapital - Aktiekapital (virksomhedskapital) er den kapital som virksomhedsdeltagerne har indskudt i virksomheden via køb af aktier.
Aktieopdeling - Aktieopdeling (aktiesplit) er når et selskabs aktier opdeles i mindre stykstørrelser. Hvis én aktie opdeles i f.eks. 4 dele, falder dens værdi med 1/4. Aktionærerne har 4 aktier for hver oprindelig 1 aktie, så den samlede værdi er den samme som før.
Aktieoption - Aktieoptionen er et finansielt instrument, hvis værdi afhænger af flere faktorer, bl.a. tidshorisont, udnyttelseskurs og kursen på den underliggende aktie. Aktieoptionen giver ret til, et på forhånd fastsat tidspunkt, at købe en aktie til en bestemt pris.
Aktietab - Aktietab er det tab, der realiseres som følge af faldende aktiekurser for en investors portefølje. Et aktietab er først et tab, når det realiseres - når aktierne sælges.
Aktieudbytte - Nogle aktieselskaber udbetaler aktieudbytte til deres aktionærer baseret på hvordan kursen udvikler sig. Andre aktieselskaber tilbageholder aktieudbyttet og benytter istedet midlerne til yderligere forretningsudvikling
Aktionær - En aktionær er en person, der ejer aktier.
Aktionærlån - Aktionærlån er et lån (pengelån), som et aktieselskab yder til sine egne aktionærer eller bestyrelsesmedlemmer.
Aktiv - En persons eller virksomheds formue. Aktiver kan bestå af omsætningsaktiver, eksempelvis varelagre, kontanter, samt af anlægsaktiver, eksempelvis fast ejendom eller biler.
Aktiv investering - Aktiv investering er en investering, hvor investoren selv tager alle beslutningerne omkring en given investering. Modsat er passiv investering, hvor investoren f.eks. får en investeringsforening eller andre til at træffe beslutningerne om investeringen.
Aktivhandel - En aktivhandel er betegnelsen for en virksomhedshandel der gennemføres ved køb af målselskabets aktiver eller den relevante del deraf.
Aktskab - Et aktskab er et arkiv på tinglysningskontoret. Aktskabet indeholder genparter af alle dokumenter der er tinglyst på en given ejendom.
All time high - All Time High er en akties kurs på den højest noterede værdi.
Allonge - Allonge er et tillæg til et dokument, f.eks. bilag til en købsaftale, et pantebrev m.m.
Alm. brand bank - Alm. Brand Bank er en af Danmarks større pengeinstitutter med hovedsæde på Midtermolen i København.
Amagerbanken - Amagerbanken er blandt Danmarks større banker, og har hovedsæde på Amager.
Ambi - AMBI er forkortelsen af arbejdsmarkedsbidrag og er en skat, der beregnes på grundlag af bruttoløn, og som betales af alle skatteydere.
Amerikansk option - En amerikansk option er en optionstype, der giver retten til at købe eller sælge en fordring på et aftalt fremtidigt tidspunkt til en fastsat pris, der kan benyttes i hele perioden frem til tidspunktet for udløb.
Amortisation - Amortisation er den løbende tilbagebetaling (nedbringelse) af restgælden i form af regelmæssige afdrag.
Amortisering - Amortisering er en afvikling af et lån via regelmæssige betalinger. Ved at udarbejde en amortiseringsplan for et lån, kan man se udviklingen i ydelse, rente, afdrag og restgæld i løbet af tilbagebetalingsperioden.
Andelsbank - En andelsbank (andelskasse) er et pengeinstitut i lighed med en bank og en sparekasse. Kunderne er andelshavere og ejer på den måde andelskassen ud fra princippet om "én mand, én stemme."
Andelsbevis - Et andelsbevis er et bevis på, at en given andelshaver i en andelsboligforening har betalt indskud og har brugsretten til en bolig i andelsboligforeningen. Andelsbeviset er ikke et værdipapir.
Andelsbolig - En andelsbolig er kendetegnet ved, at det er Andelsboligforeningen, som ejer og driver ejendommen. Andelshaverne ejer hver en andel af fællesformuen, og har brugsret til en bolig i ejendommen.
Andelsboligforening - Andelsboligforeningen er en forening stiftet med det formål at eje og drive en udlejningsejendom. Medlemsskabet i foreningen er knyttet til en brugsret til en lejlighed i ejendommen. Medlemmernes hæftelse for foreningens gæld fastsættes i vedtægterne.
Andelsboligkredit - En andelsboligkredit er en slags kassekredit for andelsbolighavere. Andelsbolighaveren bestemmer derfor i princippet selv, hvornår og hvor der skal betales af på kreditten. En andelsboligkredit kan fås med evt. afdragsfrihed.
Andelskasse - En andelskasse er et pengeinstitut i lighed med en bank og en sparekasse. Kunderne er andelshavere og ejer på den måde andelskassen ud fra princippet om "én mand, én stemme."
Andelskasser - Andelskasser er en bred betegnelse for den type pengeinstitut, der er en andelskasse. Andelskasser ejes af andelshaverne og deler i høj grad omkostninger m.v. eksempelvis IT og markedsføring.
Anfordringsgæld - Gæld der kan kræves tilbagebetalt af kreditor uden opsigelsesvarsel kaldes for anfordringsgælden.
Anlægsaktiv - Et anlægsaktiv er noget en virksomhed ejer eller på anden måde kontrollerer. Anlægsaktiverne udgør sammen med omsætningsaktiverne virksomhedes aktiver, som indgår i balance.
Anlægsaktiver - Anlægsaktiver er aktiver såsom fast ejendom, maskiner, biler og patenter.
Anlægsinvestering - En anlægsinvestering er en investering i et anlægsaktiv som en given virksomhed forventer at besidde i en årrække.
Anmærkningsfrit - Anmærkningsfrit er en betegnelse for om et pantebrev eller skødes bestemmelser passer med indholdet af tingbogen. Pantebrevet eller skødet lyses anmærkningsfrit af tinglysningskontoret.
Annualiseret afkast - Annualiseret afkast er et givent afkast over en tidsperiode der konverteres til et årligt niveau.
Annuitet - Annuitet er en fællesbetegnelse for lån og opsparingsformer, der arbejder med en fast størrelse af betalinger henholdsvis af ydelser (summen af afdrag og renter) og til opsparing.
Annuitetslån - Annuitetslån er en lånetype hvor restgælden tilbagebetales ved periodisk betaling af lige store annuitetsydelser. Hvis lånet har variabel rente genberegnes de fremtidige ydelser når renten ændres.
Annuitetsprincip - Annuitetsprincippet er en afdragsmetode, hvor ydelserne gennem hele afdragsperioden er lige store og afdragene udgør en stigende del af ydelsen.
Annullation - Annullation betyder f.eks. sletningen af en disposition såsom en retsanmærkning på et dokument.
Anpartshaverlån - Et anpartshaverlån er et lån, som et anpartsselskab har givet til eller stillet garanti for på vegne af en anpartshaver eller andre med særlig tilknytning til anpartsselskabet.
Anpartslejlighed - En anpartslejlighed kan for eksempel være boligerne i et et- eller to-familiehus, hvor beboerne hver ejer en såkaldt ideel anpart af huset. Med anparten følger brugsret, f.eks. til kælder og have som er fastsat i samejeoverenskomsten.
Anpartsselskab - Et anpartsselskab (forkortes ApS) er et selskab med fastsat minimumkapital. Anpartshaverne hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser, men udelukkende med den indskudte kapital.
Anskaffelsesværdi - Anskaffelsesværdi er den værdi, man har fået et aktiv overdraget til f.eks. køb af en bil. Anskaffelsesværdien er ved køb derfor købesummen. Ved arv er anskaffelsesværdien den værdi, man får aktivet til fra dødsboet.
Ansvarlig kapital - Ansvarlig kapital er betegnelsen for de enkelte pengeinstitutters kapitalgrundlag til opfyldelse af de lovmæssige solvenskrav. Ansvarlig kapital består af kernekapital og supplerende kapital.
Ansvarsfraskrivelse - Ansvarsfraskrivelse er betegnelsen for en bestemmelse i en given aftale, hvor de ellers gældende regler om ansvar i kontraktforhold er ophævet helt eller delvist ophævet.
Anvendelsesudgifter - Anvendelsesudgifter er for boligejere boligens forbrugsudgifter. Anvendelsesudgifterne er f.eks. vand, el og varmeudgifter.
Anvisning - En anvisning er en skriftlig anmodning fra en person el. virksomhed om at betale et beløb til personen/virksomheden selv eller til en navngiven tredjepart.
Arbejdernes landsbank - Arbejdernes Landsbank er en dansk bank med hovedsæde på Vesterbrogade i København.
Arbejdsløshedskasse - En arbejdsløshedskasse (a-kasse) er en organisation, der tilbyder forsikring mod arbejdsløshed frem for kontanthjælp. Arbejdsløshedskassen administrerer ligeledes offentlige love og regler på området.
Arbejdsmarkedsbidrag - Arbejdsmarkedsbidraget (AMBI) er en skat, der beregnes på grundlag af bruttoløn, og som betales af alle skatteydere.
Arbitrage - Arbitrage er handel med varer el. finansielle aktiver (f.eks. valuta eller værdipapirer) på forskellige markeder med henblik på fortjeneste. Kort sagt at købe hvor det er billigst og straks sælge hvor det er dyrere.
Arv - Når en person dør, vil personens formue gå i arv. Den afdøde kaldes for arvelader og den, som modtager en arvelod, kaldes for en arving. Et arveforskud ydes mens arvelader stadig er i live og modregnes i den endelige arv.
Asset allocation - Asset Allocation svarer til aktivfordeling og er det begreb, man bruger, når man optimerer en portefølje af værdipapirer ved at investere i forskellige typer af aktier og obligationer.
Atp - ATP er forkortelsen af Arbejdsmarkedets Tillægspension. ATP er en pensionsordning for lønmodtagere, der indbetales kvartalsvis af arbejdsgiveren afhængigt af det arbejdede antal timer.
Avance - Avancen er et udtryk der anvendes om en fortjeneste eller et overskud ved salg af et aktiv.
Avancebeskatning - Når en bolig sælges er en eventuel fortjeneste typisk skattefri. Er boligens grund over 1.400 kvm. eller en helårsbolig har været anvendt som sommerhus kan en evt. fortjeneste være skattepligtig. Ved salg af grunde vil fortjenesten altid blive beskattet.


Del denne side
| | | | |
[T-SHIRT]
Stats
Siden dannet p: 0.14 sekunder 5,190,030 Unikke besg