August 07 2022 22:34:17
Navigation
· Forside

· Køb Jydske Dollars
· Vilkår
· Om Jydske Dollars

· Fotoalbum
· Links

· Konkurrencer & Vindere

· Link til Os
· Søg

· Artikler
· Debat Forum
Tilfldigt billede
Thor Möger og hans fredløse bande
Thor Möger og hans fredløse bande
Sjovt
Betal med:
betal med paypal, visa, mastercard, american express, discover, bankoverførsel
RSS
Benyt vores RSS-Feeds

Seneste Nyheder
Nyeste Artikler
Seneste Forum Indlg
Nyeste links

[Wraith Design by Kito.dk]
Økonomi Ordbog B
B
B-aktie - En B-aktie betegner en aktie i en virksomhed, der ofte har begrænsede rettigheder end A-aktier, eks. ved mindre stemmekraft på virksomhedens generalforsamling. Dog skal en B-aktie have en stemmekraft svarende til mindst 10% af en A-atkie.
Baisse - Baisse (af fransk baisse) er en betegnelse for prisfald på varer og kursfald i værdipapirer og spekulation i sådanne fald.
Bank - En bank er et pengeinstitut ejet af aktionærer. En del af målsætningen for banken er at tjene penge til banken og dens aktionærer i modsætning til en andels- eller sparekasse.
Bankcheck - En bankcheck er en check som er udstedt af et pengeinstitut.
Banker - Banker er en bred betegnelse for den type pengeinstitut, der er en bank. I modsætning til sparekasser og andelskasser, ejes banker af aktionærer.
Bankgaranti - Bankgarantien er en kaution stillet af et pengeinstitut.
Bankgæld - Bankgæld er den del af en persons/virksomheds finansiering, der er optaget i en bank.
Banklån - Et banklån er et lån, der er optaget i en bank eller pengeinstitut.
Bankmægler - En bankmægler er en person der er mellemled imellem banken og dig. Bankmægleren forhandler derfor dine vilkår med banken/bankerne istedet for at du selv skal forhandle.
Bankpakke ii - Bankpakke II er en politisk pakke, der blev vedtaget i 2009 i forbindelse med Finanskrisen. Bankpakke II handler bl.a. om en række krav til alle banker, men er derudover i høj grad en pakke, der har til hensigt at sætte gang i udlånet igen i banksektoren.
Bankrådgiver - En bankrådgiver, er den person der rådgiver kunderne i en bank omkring økonomiske og bankrelaterede forhold. En bankrådgivers rolle er at tjene såvel bank som kunde bedst muligt.
Bankservice - Bankservice kan dels betyde den service en bank lægger for dagen, dels en serviceydelse eller et produkt.
Bankskifte - Et bankskifte er når du flytter hele eller dele af dit engagement i et pengeinstitut til et andet pengeinstitut. Typiske årsager til et bankskifte kan være bedre betingelser, ændring af behovet for økonomiske løsninger, flytning af bopæl m.v.
Banktorvet - BankTorvet.dk er en uvildig internetportal, der beskæftiger sig med bank- og økonomisk relaterede forhold
Bankudlån - Et bankudlån består af et udlån ydet af en bank eller pengeinstitut, hvor udbetaling sker direkte til låntager.
Base-rate - De engelske bankers offentliggjorte grundrente. Base-rate danner grundlag for bankernes udlånsrenter.
Basis point - Et basis point er en hundrededel procentpoint. Det bruges til at måle forskelle i rentesatser.
Basisbank - Fra hovedkvarteret på Teglholmen i København, tilbyder internetbanken Basisbank enkle bankprodukter og rådgivning indenfor især boligfinansiering og opsparing.
Basisfinansiering - Basisfinansiering er et realkreditlån optaget indenfor lånegrænsen på 80% af ejendommens værdi i boligejendomme og 60% i fritidshuse.
Basiskurs - Basiskursen er kursen, der danner grundlag for en valutaterminsforretning. Kursen viser markedsprisen/spotkursen for både køb eller salg af den pågældende valuta.
Basispoint - Basispoint bruges ved renteberegning. Et basispoint er det samme som en hundrededel procent, dvs. 0,10% = 10 basispoint.
Bbr - BBR er forkortelsen for Bygge- og Boligregisteret og findes i alle kommuner.
Bbr-ejermeddelelse - BBR-ejermeddelelse er en kort beskrivelse af en given ejendom udarbejdet af BBR. BBR-ejermeddelelsen er baseret på ejerens egne oplysninger.
Bear market - Bear Market er et meget pessimistisk aktiemarked, da alle nyheder vil blive opfattet negativt. (Opkaldt efter en bjørn der altid angriber med snuden i sporet).
Bec - BEC står for Bankernes EDB Central. BEC er leverandør af It-løsninger tilflere hundrede finansielle virksomheder inden for bank, realkredit, pension, forskring mv.
Befordringsfradrag - Befordringsfradrag er et skattefradrag for dem der har langt til arbejde. Det kaldes også kørselsfradrag.
Befordringsgodtgørelse - Befordringsgodtgørelse (kørselsgodtgørelse) er når en ansat får udbetalt en skattefri godtgørelse for arbejdsrelateret kørsel i egen bil, motorcykel, cykel, knallert eller 45-knallert. Befordringsgodtgørelsen beregnes efter faste kilometersatser.
Behæftelse - En behæftelse er en gældsforpligtelse med pant. Panten kan evt. være i form af en fast ejendom.
Belåne - At belåne vil sige at pantsætte eller stille enkelte definerede aktiver eller formuegenstande som sikkerhed for opfyldelsen af en given låneaftale.
Belåningsgrad - Belåningsgraden beskriver hvor stor en del af ejendommens handelsværdi, der er belånt. Er der f.eks 1 mio. kr. gæld i en ejendom med en handelsværdi på 1,5 mio. kr. så er belåningsgraden 67%.
Belåningsprocent - Belåningsprocenten er hvor stor en del af et aktivs værdi, der er stillet som sikkerhed for et låns tilbagebetaling.
Belåningsværdi - Den værdi af en ejendom, som et realkreditinstitut skal fastsætte i en lånesag. Belåningsværdien fastsættes på grundlag af en sagkyndig vurdering af ejendommen samt regler fastsat af Finanstilsynet.
Benchmarkobligation - En benchmarkobligation er en obligation, der er toneangivende på obligationsmarkedet. Benchmarkobligationen benyttes som reference i forbindelse med prisfastsættelsen af andre obligationer og finansielle instrumenter.
Beneficiant - Beneficiant er betalingsmodtageren f.eks. i forbindelse med en overførsel eller en check. I forbindelse med remburser og garantier er beneficianten den, til hvis fordel rembursen/garantien er udstedt.
Beregningsagent - Beregningsagenten er den bank eller finansielle institution, der beregner det afkast, som investorerne er berettigede til at modtage på indfrielsesdatoen.
Beskæftigelsesfradra - Beskæftigelsesfradraget er et skattemæssigt fradrag der omfatter personer, der er i beskæftigelse og dermed betaler arbejdsmarkedsbidrag.
Bestyrelse - Bestyrelsen er en virksomheds øverste ledelse og vælges ved selskabets generalforsamling. Bestyrelsen sørger for ansvarlig ledelse af selskabet og ansætter direktionen.
Beta - Et værdipapirs beta-værdi udtrykker værdipapirets kursfølsomhed (risiko) i forhold til den generelle markedsudvikling, dvs. den del af værdipapirets risiko, der ikke kan spredes gennem en spredning af porteføljen.
Betalingsgaranti - Betalingsgaranti er når der sikres en fordring med pant eller kaution til fordringshaver. Betalingsgarantien skal sikre, at fordringshaver får opfyldt sit krav om betaling.
Betalingsservice - Betalingsservice er et betalingssystem. Betalingsservice sørger automatisk for at overføre betalinger. Betalingerne på betalingsservicen kan f.eks. være terminsydelser på et realkreditlån, licens, husleje mv.
Betalingsstandsning - Betalingsstandsning er en anmeldelse til skifteretten om, at en virksomhed har standset sine betalinger, fordi virksomheden ikke kan betale sine kreditorer. Skifteretten undersøger derefter om der kan laves en samlet ordning med kreditorerne.
Betinget garanti - Betinget garanti er en garanti, hvor beløbet kun kan udbetales med garantirekvirentens accept, eller hvis beneficianten fremviser retsafgørelse.
Betinget købsaftale - En betinget købsaftale er en aftale der gør at kun hvis betingelserne i købsaftalen opfyldes, kan den givne handel gennemføres.
Betinget skøde - Betinget skøde er et skøde på fast ejendom i en forestående handel, hvor de aftale betingelser endnu ikke er opfyldt.
Bevaringsdeklaration - Bevaringsdeklaration er betegnelsen for en servitut, der indeholder bestemmelser for bevaring af en fredet eller bevaringsværdig ejendom. Ligeledes kan en bolig der er beliggende i en landskabsfredning, have en bevaringsdeklaration.
Bidrag - Bidrag er i realkredit øjemed den del af terminsydelsen på et realkreditlån, der går til dækning af realkreditinstituttets driftsomkostninger, henlæggelser til reserver, tab og overskud. Bidraget beregnes oftest som en procentdel af restgælden.
Bidragssats - Bidragssats er den procentdel et realkreditinstituttets opkræver for at administrere dit lån. Jo lavere bidragssats - jo billigere er dit realkreditlån administrationsmæssigt.
Billån - Billån er et lån, der etableres i forbindelse med finansieringen af en bil.
Blankokredit - Blankokredit er et lån uden sikkerhedsstillelse.
Blåstemplet - Blåstemplet er en type obligationer, der opfylder mindsterenten. Dette vil sige at blåstemplede obligationers kursgevinster er skattefrie for private investorer.
Bnp - Bruttonationalproduktet (BNP) beregnes som summen af et samfunds værditilvækst, dvs værdien af den samlede produktion fratrukket værdien af rå-og hjælpestoffer.
Boafgift - Boafgift er en afgift, der betales til staten i forbindelse med arv.
Bobleøkonomi - En bobleøkonomi er kunstigt skabt øget finansiel likviditet, som kan beskrives som opstået ud af at finansielle aktiver sælges over den bogførte værdi. Denne spekulation får både bogføringsværdi og indtjeningen til at stige.
Bodelingsoverenskomst - Bodelingsoverenskomst er et dokument, der indeholder ægtefællers aftale om opgørelse og fordeling af passiver og aktiver. Bodelingsoverenskomsten bruges i forbindelse med opløsning af ægteskabet ved separation eller skilsmisse.
Bogføring - Den systematisk proces, hvor en virksomhed registrererer transaktioner på diverse konti i bogholderiet kaldes for en bogføring.
Bogføringspligt - En bogføringspligt er en pligt for en virksomhed for at føre forretningsbøger, dvs. bogføring. Bogføringen gør det klart og overskueligt at redegøre for en virksomheds formueforhold og forretninger.
Boligafgift - Boligafgift er et beløb, der betales af andelshavere i en andelsboligforening til dækning af foreningens udgifter. Udgifterne kan være skatter, afgifter, prioritetsydelser m.v. Normalt betales boligafgiften i forhold til boligens areal.
Boligboble - En boligboble er en uholdbar kraftig øgning af boligpriserne og er kendetegnet ved at priserne på ejendomme er løsrevet fra den økonomiske udvikling i samfundet og er drevet af spekulation.
Boligbyrde - En boligbyrde er en beregning, der viser hvor stor en andel af en boligejers indkomst efter skat der går til boliglån og boligskatter.
Boligfinansiering - Når der skal købes en ejerbolig kan denne finansieres via boligfinansiering. Finansieringen klares typisk med en udbetaling til sælger på 5 %, et realkreditlån på 80 % og de resterende 15 % procent i form af et boliglån.
Boligkredit - En boligkredit er ofte meget fleksibel og fungerer som en slags kassekredit, i forbindelse med din boligfinansiering.
Boligkrise - En boligkrise er når et stort antal boligejere ikke kan sælge deres bolig. En egentlig boligkrise kræver bla. at boligejerne ikke kan betale deres lån og gælden i boligen overstiger boligens salgsværdi, dvs. friværdien er udhulet.
Boligkøb - Boligkøb er når du køber en bolig. Det kan være en lejlighed, et sommerhus, en villa eller anden form for fast ejendom. Modsvarerende at leje en bolig.
Boligkøbsbevis - Et boligkøbsbevis, er en godkendelse af dig som køber. Du ved hvad du kan købe for og har råd til at sidde for i husleje. Med et boligkøbsbevis i hånden er det muligt hurtigt at byde når drømmeejendommen viser sig.
Boliglån - Boliglån er det lån du tager i forbindelse med boligfinansiering, som ikke er realkreditlånet. Det vil typisk sige en form for banklån
Boligopsparing - En boligopsparing er en opsparingsform i et pengeinstitut udelukkende til boligformål. Boligopsparingen forrentes normalt med en relativ høj rente og er typisk bundet indenfor en forudaftalt tidsperiode.
Boligrådgivning - Komplet rådgivning omkring alle facetter ved private kunders køb eller salg af fast ejendom til beboelse
Boligsalg - Når du sælger din bolig - sommerhus, ejerlejlighed, villa eller anden form for fast ejendom, som du ikke lejer, er der tale om et boligsalg.
Borgerløn - Borgerløn (basisindkomst) er en indkomst, der gives ubetinget til alle borgere og personer med varigt ophold i et land. Beløbet har en størrelse, der gør at det er muligt af leve af den, om end på et beskedent niveau.
Brfbank - BRFbank er en lille, effektiv organisation, der arbejder tæt sammen med BRFkredit. BRFbank har hovedsæde sammen med BRFkredit på Klampenborgvej i Kgs. Lyngby.
Broker - En broker handler med værdipapirer for andre og formidler, modsat dealer, som handler for egen regning.
Brugsværdi - Brugsværdien er den nytteværdi (anvendelighed), som gør en vare salgbar. I modsætning til varens bytteværdi, som er dens værdi i et bytteforhold. Frisk luft har høj brugsværdi og en lav bytteværdi hvorimod guld har lav brugsværdi, men høj bytteværdi.
Brutto - Brutto er en betegnelse for en mængde uden fradrag for noget. Dvs. brutto er inklusiv eventuelle omkostninger, emballage mv. Denne opgørelse kan være i form af værdi, vægt mv. Eksempelvis som boligejer er bruttoydelsen den ydelse der skal betales før SKAT
Bruttoavance - Bruttoavancen er forskellen mellem købspris og salgspris på et givet produkt. Det vil sige et procenttillæg, der lægges til en vares købspris for at sikre omkostninger og nettofortjeneste.
Bruttohusleje - Bruttohuslejen er de samlede udgifter for en ejerbolig eksklusive eventuelle skattefordele.
Bruttooverskud - Et bruttooverskud svarer til bruttoresultat hvis bruttoresultat er positivt. Bruttoresultat er positivt hvis omsætningen minus vareforbrug og produktionsomkostninger er positivt.
Bruttopengestrøm - Bruttopengestrøm er de strømme af penge, der angives brutto. Det vil sige uden at der modregnes i beløbene
Bruttoprovenu - Et bruttoprovenu er det beløb, som en aktieemission totalt indbringer, dvs. før fradrag af omkostninger til emissionen.
Bruttoydelse - Bruttoydelsen er summen af de løbende faste udgifter og ydelserne på boligens lån. Vedligeholdelsesudgifter og anvendelsesudgifter, som f.eks. vand, varme og el indgår ikke i bruttoydelsen.
Bsh-handler - BSH-handler er handler hvor både køber og sælger er professionelle værdipapirhandlere, der er medlemmer af Københavns Fondsbørs
Budget - Et budget er generelt en liste over forventede indtægter og udgifter (eller omkostninger).
Budgetkonto - En budgetkonto er en konto, hvorfra alle tilbagevendende faste udgifter betales. Man udregner hvor meget man i snit skal betale pr. måned set over et helt år og dette beløb indsættes pr. måned.
Budgetskema - Et budgetskema er som oftest et regneark, der giver et godt overblik over økonomien og budgettet. Budgetskemaet bruges til klart at se, hvor der kan spares eller bruges ekstra penge. Budgetskemaer er vejen til overblik og mere luft i økonomien.
Bull market - Bull Market er den engelske betgenelse for et marked med stigende aktiekurser og optimisme.
Bundlinje - Bundlinjen er udtrykket for årets endelige resultat efter skat for en virksomhed og som der derfor er til rådighed for ejerne. Udtrykket henviser til den nederste linje i resultatsopgørelsen.
Burn rate - Burn rate er en hastighedsmarkering for hvor hurtigt et selskabs egenkapital bruges. Burn rate benyttes bla. ved underskudsgivende vækstselskaber.
Byggelån - Et byggelån dækker det finansieringsbehov, der er i byggeperioden fra byggestart til byggeriet er godkendt. Et byggelån er derfor et midlertidigt lån, der kun løber, imens byggeriet står på. Byggelånet fungerer som en kassekredit, hvor udbetalingerne sker
Byggemodning - Byggemodning er en betegnelse for at given grund er modnet til bebyggelse. Dvs. at der er anlagt veje, kloakeret, fremført vand og el m.v. Enhver byggegrund skal byggemodnes før der må bygges på den.
Byggepligt - Byggepligt anvendes i forbindelse med udstykning af f.eks. parcelhusgrunde for at undgå spekulationsopkøb af jorden. Byggepligten er indført som et krav i købsaftalen/skødet om, at byggeriet skal være påbegyndt inden en nærmere fastsat frist.
Byggetilladelse - En byggetilladelse er en tilladelse kommunen skal give før et givent byggeri må påbegyndes.
Bygningsattest - En bygningsattest er en tilladelse til at tage en bygning i brug og gives af de kommunale myndigheder. En bygningsattest er nødvendig for at opnå endelig realkreditbelåning af f.eks. nyopførte og ombyggede ejendomme.
Bygningssagkyndig - En bygningssagkyndig er en person (arkitekt eller bygningsingeniør) der udarbejder tilstandsrapporter.
Byrderubrik - En byrderubrik er en betegnelse for den del af boligens blad i tingbogen, hvor man f.eks. kan se, hvilke servitutter der er på boligen.
Byzone - Byzone er betegnelsen for den del af et område, der er udlagt til bymæssig bebyggelse modsat en landzone.
Børnebidrag - Børnebidrag er en tvungen ydelse, der forfalder som følge af separation, skilsmisse eller faktisk samlivsophævelse til den forælder, der har parrets fælles børn boende.
Børnecheck - Børnechecken (Børnefamilieydelse) er en social ydelse der gives til børns forældre indtil barnet er fyldt 18 år.
Børnefamilieydelse - Børnefamilieydelse, i daglig tale børnechecken, er en social ydelse der gives til børns forældre indtil barnets fyldte 18 år.
Børs - En børs er en organiseret markedsplads der faciliterer handel med typisk værdipapirer som aktier og obligationer til priser der fastsættes af markedet.
Børsdag - En børsdag er en dag med handel og kursnoteringer på en børs (f.eks Københavns Fondsbørs). Børsdage tæller alle hverdage undtagen lørdage, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsdag.
Børshaj - En børshaj er et dansk slangudtryk for en investor der med stor viden om markedet handler meget.
Børskurs - Kursen på investeringsforeningsbeviser, aktier og obligationer, som er noteret på Københavns Fondsbørs.
Børsnoteret obligation - En obligation der er noteret på en fondsbørs kaldes for en børsnoteret obligation.
Børsnoteret selskab - Et børsnoteret selskab er et selskab, der er registreret på en fondsbørs, hvor selskabets aktier frit kan handles.
Børsnoteret værdipapir - Et børsnoteret værdipapir er et værdipapirer, der er noteret på en fondsbørs eller autoriseret markedsplads.
Børsnotering - En børsnotering er en registrering af et selskab eller forening på en fondsbørs.
Børspause - En børspause er en pause i handlen for en bestemt aktie. Fondsbørsen bruger en såkaldt circuit breaker, som handelsstopper aktier, når de stiger eller falder for voldsomt.
Børsprospekt - Et børsprospekt er en informationsskrivelse af et selskab, som udarbejdes i forbindelse med en f.eks. aktieemission. Prospektet udarbejdes, så investorer kan danne sig et realistisk indtryk af selskabet.
Børsværdi - Børsværdi er den totale markedsværdi af en virksomheds aktier og en børsværdi beregnes ved at gange antal aktier med aktiekursen.


Del denne side
| | | | |
[T-SHIRT]
Stats
Siden dannet p: 0.33 sekunder 5,189,913 Unikke besg