August 12 2022 10:07:27
Navigation
· Forside

· Køb Jydske Dollars
· Vilkår
· Om Jydske Dollars

· Fotoalbum
· Links

· Konkurrencer & Vindere

· Link til Os
· Søg

· Artikler
· Debat Forum
Tilfldigt billede
Blondine Sperm Donor
Blondine Sperm Donor
Sjovt
Betal med:
betal med paypal, visa, mastercard, american express, discover, bankoverførsel
RSS
Benyt vores RSS-Feeds

Seneste Nyheder
Nyeste Artikler
Seneste Forum Indlg
Nyeste links

[Wraith Design by Kito.dk]
Økonomi Ordbog E
E
E*trade bank - E*TRADE Bank - Danmarks første "online børsmæglerselskab". E*TRADE Bank A/S tilbyder online handel i danske og udenlandske aktier, investeringsforeninger, derivater og strukturerede produkter.
E-handel - E-handel er handel via internettet f.eks. via en webshop. E-handel defineres som handel der forgår elektronisk og kan være en bestilling igennem en webshop, eller en bestilling over en email.
E-penge - E-penge (elektroniske penge) er definitionen af en pengeværdi som er udstedt i elektronisk form og repræsenterer et krav mod udstederen.
E-pengedirektivet - E-pengedirektivet er EU Parlamentets og Europarådets direktiv 2000/46/EF af 18. september 2000, der handler om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed.
Easd - EASD er forkortelsen af Den europæiske sammenslutning af værdipapirhandlere.
Easdaq - Børsnoteringssystem under EASD (European Association of Securities Dealers).
Ebitda - EBITDA er i virksomhedsregi resultatet før renter, skat, afskrivninger og amortisering.
Effektiv rente - Den reelle rente, du betaler på et lån eller samlede udbytte på en obligation. Den effektive rente beregnes på af den aktuelle kurs på en obligation, den direkte rente og antallet af årlige terminer.
Efficiens - Efficiens betyder, at det afkast man kan forvente at opnå, vil afspejle risikoen, hvilket vil sige: jo højere afkast - jo højere risiko.
Efficient rand - Efficient rand beskriver den optimale kombination mellem obligationer og aktier set i forhold til den ønskede risiko. Den efficiente rand bruger man til at sikre den rigtige sammensætning af sin portefølje.
Efterfinansiering - Efterfinansiering er den del af finansieringen ved boligkøb, der ikke er omfattet af realkreditbelåningen. Dækker typisk fra 80 pct. til 95 pct. af den kontante købesum.
Efterløn - Efterløn er en dansk velfærdsordning, der giver mulighed for tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet før pensionsalderen nås.
Egenbetaling - Egenbetaling er den del af af et produkt eller ydelse som staten og/eller kommunen ikke dækker og derfor skal betales af den enkelte borger.
Egenkapital - De beløb som ejerne af en virksomhed har investeret i foretagendet, samt de resserver, der i tidligere perioder er opsparet i virksomheden.
Eik bank - Eik Bank Danmark er Danmarks største internetbank med over 120.000 kunder. Eik Bank Danmark A/S er et datterselskab til færøske Eik Bank og har hovædsæde på Nørre Farimagsgade i København.
Ejendomsblad - Hver enkelt ejendom har sit eget blad i tingbogen, der angiver ejendommens ejer, hæftelser og servitutter. En ejendom kan bestå af flere matrikelnumre.
Ejendomskategori - Ejendomskategorier er en opdeling af ejendomme i forskellige grupper såsom ejerboliger, landbrugsejendomme, sommerhuse m.v. Ejendomskategorien har bla. betydning for belåningsmuligheder i f.eks. et realkreditinstituttet.
Ejendomsmægler - En ejendomsmægler er en person, hvis job primært er sælge boliger. Ejendomsmægleren har ofte andre opgaver såsom at formidle udlejning og rådgive købere både før og i forbindelse med et salg. Ejendomsmægleren må ikke rådgive køber og sælger i samme sag.
Ejendomsskat - Ejendomsskat er en afgift, som ejeren af en grund eller ejendom skal betale. Skatten beregnes af grundværdien og/eller ejendomsværdien.
Ejendomsvurdering - Ejendomsvurderinger foretages med mellemrum som en almindelig vurdering af faste ejendomme. Vurderingen opgøres i ejendomsværdien, grundværdien samt eventuelle fradrag i grundværdien for forbedringer.
Ejendomsværdi - En ejendomsværdi er den værdi, en given ejendom vurderes til af de offentlige myndigheder. Denne vurdering af ejendomsværdien bruges som grundlag for beskatning.
Ejendomsværdiskat - Ejendomsværdiskatten beregnes på grundlag af ejendomsværdien af en ejerbolig. Satsen for ejendomsværdiskatten er fastsat i ejendomsværdiskatteloven og kan ikke variere fra kommune til kommune.
Ejerbolig - En ejerbolig er en selvstændig fast ejendom, hvor ejeren selv kan råde over boligen, inden for de rammer, der er fastsat om bebyggelsen i det pågældende område. Det er ejeren selv, der afgør, hvordan ejerboligen skal finansieres m.v.
Ejerforening - En ejerforening er en forening af ejere i en ejerlejlighedsejendom. Man har pligt til at være medlem, hvis man ejer en af lejlighederne.
Ejerlav - Et ejerlav er en sammenslutning af grundejere i et bestemt område og svarer til en grundejerforening.
Ejerlejlighed - En ejerlejlighed er en betegnelse for en lejlighed der ejes særskilt men hvor evt. grund, kælder, trappe, loft og andre fællesområder ejes i fællesskab af ejerlejlighedsforeningen.
Ejerlejlighedsforening - En ejerlejlighedsforening er en forening der står for en given ejendommens administration og vedligeholdelse. Som ejer af en ejerlejlighed skal man være medlem af ejendommens ejerforening.
Ejerpantebrev - Ejerpantebreve er pantebreve, der udstedes af ejeren af fast ejendom til sig selv. Ejerpantebreve anvendes ofte som sikkerhed for lån i private pengeinstitutioner, eksempelvis kassekreditter eller byggelån
Ejerskifte - Et ejerskifte er betegnelsen for når f.eks. en ejendom sælges og får ny ejer.
Ejerskifteafdrag - Ekstraordinært afdrag, der under visse betingelser skal betales til pantebrevskreditor, fordi ejendommen skifter ejer. Ejerskifteafdrag udgør typisk 5 ? 10% af restgælden. Er ikke relevant for realkreditlån, der som udgangspunkt indfries ved ejerskifte.
Ejerskifteforsikring - En ejerskifteforsikring er en forsikring der kan tegnes i forbindelse med et boligkøb. Ejerskifteforsikringen sikrer køber økonomisk imod eventuelle skader på bygningen som følge af skjulte fejl der ikke er angivet i tilstandsrapporten.
Ejerskiftegebyr - Ejerskiftegebyret er et gebyr, der skal betales til pantebrevskreditor, når ejendommen skifter ejer. Betales normalt af sælger og udgør typisk 2% af hovedstolen.
Ejerskiftelån - Lån, der ydes i forbindelse med ejendomshandel. Lånet anvendes som hovedregel til delvis betaling af købesummen. For helårsboliger kan et ejerskiftelån dække op til 80 % af købesummen.
Ejerskiftemeddelelse - En ejerskiftemeddelelse er en eklæring afgivet af den nye ejer af en ejendom til berigtigelse af et ejerskifte.
Ekspeditionsgebyr - Ekspeditionsgebyret er et gebyr for optagelse af lån. Ved realkreditlån er det kreditinstituttets gebyr for ekspedition af låneoptagelsen.
Eksponering - Eksponeringen for en investor betyder i hvor høj grad en investor har lagt sin investering et sted. F.eks. har en investor en høj eksponering i en bestemt aktie, hvis han har investeret alt sin kapital i den pågældende aktie.
Eksport - Eksport er en betegnelse for salg af varer til et fremmed land. Hvis Danmark sælger korn til Tyskland vil man tale om at Danmark eksporterer korn til Tyskland. Eksport er det modsatte af import.
Ekspropriation - Ekspropriation er statens overtagelse af af privat ejendom ved magt (dvs. ved lov) uden ejerens samtykke f.eks hvis staten skal føre en motorvej eller en motortrafikvej i igennem området.
Ekstraordinært afdrag - Ekstraordinært afdrag er betegnelsen for et eller flere afdrag på evt. lån, der betales ud over de almindelige ydelser.
Emerging market - Emerging markets er en betegnelse for nye markeder/lande med en væsentligt højere vækst, end der ses på de etablerede/gamle markeder. Investeringsrisikoen er generelt set højere på Emerging markets.
Emission - Udstedelse af værdipapirer, fx obligationer.
Emissionsbank - Emissionsbanken er den bank, der styrer emissionen for et selskab.
Emissionskurs - Emissionskursen er den pris, der skal betales for de nyudstedte aktier ved en emission.
Emissionsprospekt - Emissionsprospektet er et prospekt oprettet af emissionsbanken, samt det selskab som ønsker en emission, og har til formål at oplyse potentielle aktionære, omkring forholdene vedrørende emissionen.
Emittering - Emittering er udstedelse af aktier.
Energimærkning - En energimærkning er en opgørelse over en ejendoms energimæssige tilstand f.eks energiforbruget i tekniske installationer og apparater samt vandforbrug. En energimærkning foreligger ved et givent salg af en ejendom.
Erhvervelseskurs - Erhvervelseskursen er den kurs til hvilken værdipapirer erhverves.
Erhvervelsesmoms - Erhvervelsesmoms er den moms der er betalt på varer/tjenesteydelser som er købt i andre EU-lande.
Erhvervsobligation - En erhvervsobligation er en obligation der udstedes af en virksomhed, der ønsker at låne kapital.
Erhvervsrådgiver - En erhvervsrådgiver har til opgave at rådgive erhvervslivet, og være med til at give det lokale erhvervsliv en økonomisk håndsrækning.
Erhvervsøkonom - Erhvervsøkonom (MDM) er betegnelsen for en mindst 6 årig videregående certificeret erhvervsuddannelse med dokumenteret erhvervsfaglig kompetence på højt eller højeste virksomhedsniveau.
Escb - ESCB (European System of Central Banks). Den europæiske centralbank udgør sammen med de nationale centralbanker det europæiske centralbank system.
Etableringsbudget - Etableringsbudgettet også kaldet investeringsbudgettet viser det kapitalbehov, der skal til for at starte en virksomhed.
Etableringskonto - En etableringskonto er en konto for lønmodtagere der spare op til og vil starte egen virksomhed. Indskuddene på en etableringskonto er fradragsberrettigede og kan derfor trækkes fra i skat.
Eur - ISO-møntkode for euro, den fælles valuta i Emu.
Eurex - EUREX er forkortelse af European Derivatives Exchange.
Euribor - Euribor er forkortelsen af Euro Inter Bank Offered Rate. Euribor er en referencerente for afgivelse af usikret euroudlån fra et kreditværdigt pengeinstitut til et andet.
Euro - Euro er den fælles valuta i ØMU-samarbejdet. Euroen blev indført d. 1 januar 1999, og er nu den valuta som de fleste medlemmer af EU bruger som officiel valuta.
Euroland - Euroland (Eurozonen) er et fællesnavn for området bestående af de lande som har dannet en valutaunion og dermed indført euroen som valuta. Den Europæiske Centralbank er ansvarlig for pengepolitikken inden for euroland.
Eurolån - Eurolånet er et realkreditlån, hvor udstedelsen af obligationer er baseret på Euro.


Del denne side
| | | | |
[T-SHIRT]
Stats
Siden dannet p: 0.19 sekunder 5,192,270 Unikke besg