August 12 2022 09:00:12
Navigation
· Forside

· Køb Jydske Dollars
· Vilkår
· Om Jydske Dollars

· Fotoalbum
· Links

· Konkurrencer & Vindere

· Link til Os
· Søg

· Artikler
· Debat Forum
Tilfldigt billede
Skat vs Grib
Skat vs Grib
Breaking News
Betal med:
betal med paypal, visa, mastercard, american express, discover, bankoverførsel
RSS
Benyt vores RSS-Feeds

Seneste Nyheder
Nyeste Artikler
Seneste Forum Indlg
Nyeste links

[Wraith Design by Kito.dk]
Økonomi Ordbog F
F
F1 tilpasningslån - Et F1 tilpasningslån er et tilpasningslån, hvor hele restgælden refinansieres én gang om året.
F3 tilpasningslån - Et F3 tilpasningslån er et tilpasningslån, hvor hele restgælden refinansieres hvert tredje år.
F5 tilpasningslån - Et F5 tilpasningslån er et tilpasningslån, hvor hele restgælden refinansieres hvert femte år.
Faktura - En faktura er et bilag til et givent køb af produkter eller ydelser. På fakturaen vises f.eks. pris, mængde, kvalitet, leveringsbetingelser og betalingsbetingelser.
Familielån - Et rentefrit familielån er et lån imellem slægtninge på favorable vilkår. Familielånet er et reelt gældsforhold, med et gældsbrev der forinden oprettes og underskrives.
Fantomaktie - En bonusordningsform, hvor udbetaling til medarbejdere i en virksomhed afhænger af udviklingen i kursen på virksomhedens aktier.
Fast rente - Fast rente er et låns rente, hvor renten ikke ændrer sig i lånets løbetid.
Faste omkostninger - Omkostninger, der ikke varierer med størrelsen af produktionen eller salget - eksempelvis husleje og løn til funktionærer.
Fastkursaftale - En fastkursaftale er en aftale med et realkreditinstitut om at fastlåse kursen og dermed prisen på obligationer indtil lånet kommer til udbetaling.
Fastrenteperiode - En fastrenteperiode er betegnelsen for den periode, som renten ligger fast på et rentetilpasningslån.
Feriepenge - Feriepenge (feriegodtgørelse) er indkomst der udbetales i forbindelse med en medarbejders afholdelse af ferie. Feriepenge kan være løn under ferie og et ferietillæg eller en feriegodtgørelse.
Feriepengeforpligtelse - Feriepengeforpligtelse er en arbejdsgivers forpligtelse til at udbetale feriepenge til sine medarbejdere.
Fill and kill - Det er en handelsmetode, der kan anvendes, hvis du vil købe eller sælge mange aktier i et bestemt selskab.
Finansiering - Finansiering er at låne penge til et køb. Foretages der større investeringer er det almindelig at køberen indhenter finansiering fra pengeinstitutter. For at yde finansieringen ønsker långiveren at opnå den størst mulige sikkerhed for det ydede lån.
Finanskoncern - Finanskoncern er en samling af selskaber, der arbejder på de finansielle markeder og som tilhører samme familie.
Finanskrise - En finanskrise er en krise i den finansielle sektor og på de finansielle markeder.
Finansrådet - Finansrådet er interesseorganisation for pengeinstitutter i Danmark, dvs. banker, sparekasser, andelskasser og danske filialer af udenlandske banker.
Finanstilsynet - En offentlig instans under Økonomi- og erhvervsministeriet, der fører tilsyn med de finansielle institutioner og værdipapirmarkedet, udsteder bekendtgørelser samt indsamler og formidler statistik og nøgletal for den finansielle sektor.
Fionia bank - Fionia Bank er en af Danmarks største banker med 84.000 privatkunder og 7.500 erhvervskunder. Banken har ca. 650 medarbejdere fordelt på Fyn, i Trekantområdet, København og Århus.
Firmabil - En firmabil er når en arbejdsgiver stiller en bil til rådighed for en ansat. Hvis en firmabil anvendes til privat kørsel beskattes den ansatte heraf. Hvis den ansatte kun bruger firmabilen erhvervsmæssigt undgår den ansatte beskatning af firmabilen.
First north - First North er et reguleret marked ejet af Københavns Fondsbørs. På First North er mindre nordiske selskaber noteret.
Fission - Fission er en opdeling af et selskab i to eller flere selvstændige juridiske enheder modsat fusion.
Fjernkunde - At være fjernkunde betyder at man er kunde i en fjernkundebank. En fjernkunde betjener typisk sig selv via webbank og modtager typisk rådgivning på distancen via telefon og mail.
Fjernkundebank - En fjernkundebank servicerer kunderne på distancen. Typisk sker kommunikationen via email og telefon, men nogle fjernkundebank afdelinger tilbyder også hjemmebesøg hos kunderne privat.
Flad skat - Flad skat vil sige at alle skatteydere betaler den samme skatteprocent uanset størrelse af indkomst.
Flexlån - Et flexLån er et rentetilpasningslån. Lånet er baseret på inkonverterbare særligt dækkede realkreditobligationer og renten tilpasses markedsrenten minimum én gang årligt den 31. december.
Fond - En fond kan være en selvejende institution, der ikke ejes af nogen fysisk eller juridisk person. Forvaltning af fondens formue varetager fondens bestyrelse. Ligeledes kan en fond være penge, som en virksomhed har reserveret med henblik på specielle formål
Fondsafdeling - Fondsafdelingen er den afdeling i en bank, som varetager handel med aktier og andre værdipapirer.
Fondsaktie - Fondsaktier er en type aktier der udstedes, når en virksomhed konverterer nogle af sine reserver til aktiekapital. De eksisterende aktionærer modtager aktieretter.
Fondsbørs - En fondsbørs er et marked, hvor der kan omsættes værdipapirer såsom aktier, obligationer, optioner og futures.
Fondsbørsmeddelelse - En fondsbørsmeddelelse er et telegram udsendt af et aktieselskab, der er noteret på Københavns Fondsbørs. Den indeholder oplysninger om virksomhedens økonomi, f.eks. årsregnskab, forventninger til årets resultat, ligesom ændringer i virksomheden
Fondskode - Et entydigt identifikationsnummer som tildeles danske værdipapirer af samme type. Fx har BRFkredits 6 % 30-årige konverterbare annuitetsobligationer (med udløb 2026) koden DK000933457-5.
Fondsnota - En "kvittering" for en obligationshandels gennemførelse, hvor det endelige afregningsbeløb er opdelt i kursværdi, vedhængende rente, kurtage m.m.
Fondsrådet - Fondrådet er et råd som hører under Erhvervs- og Økonomiministeriet. Det står for det overordnede opsyn med værdipapirmarkedet i Danmark.
Forbrugslån - Et forbrugslån er et lån der udbetales i kontanter. Forbrugslånet har ikke noget bestemt formål og kan bruges på rejser, nye anskaffelser som computere eller andet. Obs. Pengeinstitutter og lånefirmaer udbyder ofte forbrugslån til meget forskellige priser
Forfaldsdato - En forfaldsdato er den dato en given ydelse forfalder til betaling. For realkreditlån er sidste rettidige betalingsdag ofte senere end forfaldsdatoen.
Forhåndslån - Realkreditlån, der udbetales før et byggeri er færdiggjort.
Formidlingsaftale - En formidlingsaftale er i forbindelse med salg af en ejendom en skriftlig aftale mellem sælger og ejendomsmægler om salg af en given ejendom. Tidligere hed dette en kommisionsaftale eller en salgsaftale.
Formue - Betegnelsen formue bruges ofte som den samlede værdi af friværdien i boligen, pensionsopsparing og opsparing i frie midler.
Formuebeskatning - Skat på personers formue. Den skattepligtige formue opgøres som værdien af erhvervsaktiver, ejendomme, værdipapirer og andre formuegenstand fratrukket gæld.
Formuedisposition - En formuedisposition er en placering af aktiver. Placeringen kan være i omsætningsaktiver, anlægsaktiver eller forrentning f.eks. i form af værdipapirer.
Formuefordeling - Formuefordelingen er den måde en formue er fordelt. En formue kan være fordelt i obligationer, omsætningsaktiver, danske aktier, udenlandske aktier, anlægsaktiver mv.
Formueforhold - Formueforhold er betegnelsen for en virksomheds eller en persons egenkapital. Formueforholdet opgøres som forskellen mellem aktiver og gæld henholdsvis forpligtelser.
Formueforvaltning - Formueforvaltning er administrationen af en given formue. Ved formueforvaltning foretages de formuedispositioner, som forventes at optimere afkastet i relation til den risiko, man vil acceptere som formuende person eller virksomhed.
Formuepleje - Formuepleje er professionel pleje af din formue, så du opnår det bedst mulige afkast under hensyntagen til præcis din situation og dine krav.
Formueskat - Formueskatten er den skat der skal betales, når virksomheds eller persons nettoformue overstiger en vis størrelse.
Forrente - At forrente er betegnelsen for at skabe værditilvækst, afkast, udbytte, mv. i forhold til den investerede kapital.
Forretningsplan - Forretningsplan er en plan, som beskriver en virksomheds strategiske og økonomiske fremtidige. Omfatter som regel analyser af produkter, markeder, konkurrenter, stærke og svage sider mv., samt konkrete virksomhedsplaner for de kommende 3-5 år.
Forsikringspræmie - Forsikringspræmien er den aftalte årlige pris mellem forsikringsselskabet og den sikrede (kunden). Præmien omfatter overførsel af de i policen oplistede forhold risici fra kunden til forsikringsselskabet. Risici kan være brand, rørskade, svamp mv.
Forstædernes bank - Forstædernes Bank er en rådgivningsbank med base i København og markedsområde i hovedstadregionen og Århus. Banken har 20 Erhvervs- og Investeringscentre og beskæftiger ca. 600 medarbejdere.
Forsyningsbalance - Forsyningsbalancen er en opgørelse over den samlede anvendelse og den samlede tilgang af varer og tjenester i et år. Den samlede tilgang udgøres af BNP og import. Den samlede anvendelse udgøres af forbrug, investeringer og eksport.
Fortjeneste - Fortjeneste er når indtægterne er større end omkostningerne eller hvis indtjeningen er positiv.
Forudbetaling - Ved forudbetaling betales en given vare eller serviceydelse forud for selve leveringen.
Forudbetalingsgarant - En forudbetalingsgaranti er en garanti for, at en forudbetaling vil finde sted.
Forudbetalingsgaranti - Forudbetalingsgaranti er en garanti for, at en given forudbetaling vil finde sted.
Forventet pengestrømsmetode - Forventet pengestrømsmetode er en måling af et aktivs eller en pengestrømsfrembringende enheds nutidsværdi. Metoden indebærer, at alle forventninger til mulige pengestrømme medtages og ikke kun den mest sandsynlige pengestrøm.
Forældrekøb - Et forældrekøb er hvis forældrene har økonomisk mulighed for at give deres barn en håndsrækning ved at købe en ejerlejlighed og fremleje den til den barnet.
Fradrag - Et fradrag er en betegnelsefor det beløb, der ikke skal indgå i beregningen af et større samlet beløb. Eksempelvis er der fradrag på kørsel i egen bil i virksomhedsregi.
Fradragsret - En fradragsret er at skatteyderen ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst har ret til at fratrække en omkostning/udgift.
Fremmedkapital - Fremmedkapital er den gæld, som virksomheden har til andre ud over ejerne. F.eks. leverandører, banker samt det offentlige.
Fritidshus - Fritidshus eller sommerhus er en ekstra ejendom, som de fleste benytter i ferier og weekender. Som regel er et fritidshus ikke godkendt til helårsbeboelse, men under særlige omstændigheder er det muligt at benytte fritidshuset som helårsbeboelse.
Friværdi - I forbindelse med realkreditlån betyder friværdien forskellen mellem de lån, du allerede har i din bolig, og de 80 % (60 % for fritidshuse) af værdien, som vi i henhold til Realkreditloven, kan belåne din bolig med.
Friværdikonto - Friværdikonto er kredit der gives i friværdien. En FriværdiKonto fungerer som en almindelig kassekredit. Det er en kredit, der gives i din friværdi og mod sikkerhed i et ejerpantebrev.
Fundamental analyse - Fundamental analyse (FA) kan betegnes som modsætningen til teknisk analyse. Ved FA tager man udgangspunkt i selskabers regnskaber og resultater, ikke i handelsmønstrene i den enkelte aktie.
Funding - Funding er engelsk for det at skaffe kapital eller midler til videre drift.
Funds - Funds er det engelske udtryk for investeringsforeninger.
Fusion - En sammenlægning af to eller flere virksomheder. Fusioner sker ofte hvis virksomhederne vurderer at fusionen vil skabe synergieffekter, skalafordele og større fælles indtjeningspotentiale, der i sidste ende bidrager til konkurrenceevnen.
Futures - Futures er aftaler om levering af en fordring på et senere tidspunkt til en fast pris. Der kan være tale om en levering af en vis mængde valuta, obligationer eller aktier. Futures er standardiserede og omsættelige.
Fåmandsforening - En fåmandsforening (også kaldet "professionelle foreninger") er en særlig type forening, som alene henvender sig til professionelle investorer.


Del denne side
| | | | |
[T-SHIRT]
Stats
Siden dannet p: 0.15 sekunder 5,192,157 Unikke besg