August 07 2022 23:05:06
Navigation
· Forside

· Køb Jydske Dollars
· Vilkår
· Om Jydske Dollars

· Fotoalbum
· Links

· Konkurrencer & Vindere

· Link til Os
· Søg

· Artikler
· Debat Forum
Tilfldigt billede
100 Jydske Dollars Mønt
100 Jydske Dollars Mønt
100 Jydske Dollars Mønt
Betal med:
betal med paypal, visa, mastercard, american express, discover, bankoverførsel
RSS
Benyt vores RSS-Feeds

Seneste Nyheder
Nyeste Artikler
Seneste Forum Indlg
Nyeste links

[Wraith Design by Kito.dk]
Økonomi Ordbog G
G
Garant - En garant er en juridisk eller fysisk person, der giver en anden person en garanti, for eksempel en kaution eller bankgaranti.
Garanteret rente - Garanteret rente (grundlagsrenten). Når der oprettes en pensionsopsparing, kan valget mellem en garanteret rente og en markedsrente blive tilbudt. Den garanterede rente er lav og helt sikker.
Garantibeløb - Garatibeløb er det samlede beløb, der kommer til udbetaling i forbindelse med en given afgivet garanti.
Garantibestemmelse - En garantibestemmelse er en kontraktlig bestemmelse, der specificerer i hvilke situationer, garantier for en solgt vare eller ydelse dækker.
Garantidebitor - Garantidebitor er en debitor, f.eks en virksomhed eller et pengeinstitut, der yder en garanti for en fordring over for tredjemand.
Garantifond - En garantifond er en fond, der skal sikre, at et selskab råder over tilstrækkelige midler ved dets stiftelse og ligeledes at solvensmarginen i forbindelse med efterfølgende forretninger overholder et fastsat minimum.
Garantilån - Et garantilån er et realkreditlån, som der kan benytte til at finansiere op til 80 procent af boligens værdi. Lånene findes i forskellige varianter.
Garantiobligation - Garantiobligationen er en kombination af obligationer og optioner. Det betyder, at afkastet er knyttet til udviklingen på de underliggende aktiver, mens obligationen sikrer hovedstolsgarantien til kurs 100.
Garantistillelse - En garantistillelse er i forbindelse med realkredit et løfte om at indfri et realkreditlån, hvis den underliggende aftale ikke bliver opfyldt.
Gaver - Gaver i økonomisk sammenhæng kan have skattemæssige konsekvenser. Eksempelvis kan det være skattemæssigt fordelagtigt for en formuende person, at at give pengegaver til sine arvtagere i god tid og derved undgå at arven i stor stil går til boafgift.
Gearing - Investering for lånte penge, som regel til spekulationsformål. Hvis spekulationen slår fejl, mister investor hele eller dele af sit indskud.
Gebyr - Gebyr er prisen på en serviceydelse eller produkt.
Gennemsnitskurs - Gennemsnitskurs er Københavns Fondsbørs? gennemsnitskurs kl. 15.30, hvor der også afregnes efter, når der handles til gennemsnitskurs.
Genplacering - Køb af et værdipapir for det afkast, som man netop har tjent på værdipapirer.
Genplaceringsrente - Genplaceringsrente er den rente, som en investor forventer at kunne geninvestere sine løbende afkast fra obligationer til. I nogle tilfælde geninvesterer en obligationsejer de rentebetalinger og tilbagebetalinger, vedkommende får på sine obligationer.
Gevinstmaksimering - Gevinstmaksimering er målsætningen om til stadighed at øge overskud eller profit maksimalt.
Gevinstprincip - Gevinstprincippet er et udtryk, der handler om en persons skattebetaling. Ud fra gevinstprincippet skal den enkelte person yde en skattebetaling, der svarer til hvad personen modtager fra det offentlige.
Gode - Et gode (en vare) er i økonomi et produkt eller service, som øger nytten og kan sælges til en pris på et givent marked.
Godtgørelsesrente - En godtgørelsesrente afhænger af gældende markedsforhold på tidspunktet for indfrielsen af et givent lån. Ved indfrielser med differencerente beregnes differencerentesatsen som forskellen mellem lånets obligationsrente og godtgørelsesrenten.
Golden cross - Golden Cross er et købssignal for en aktie, som kommer når kurven for det korte glidende gennemsnit ligger under det længere glidende gennemsnit, men pga. stigende kurser alligevel bruger op igennem nedefra.
Goodwill - Goodwill er den positive forskel imellem en kostpris for en overtaget virksomhed og den overtagende virksomheds andel af dagsværdien af de overtagne identificerbare aktiver og forpligtelser på overtagelsestidspunktet.
Gratist - En gratist er en person, der har fordele af et gode tilgængeligt for alle, uden selv at bidrage til fællesskabet.
Grundejerforening - En grundejerforening er en forening for grundejere i et bestemt område, der varetager grundejernes interesser og administrerer vedtægterne for grundejerforeningen.
Grundforbedringslån - Et grundforbedringslån er et lån der ydes til udførelse af jordforbedringsarbejder. Forbedringerne kan være f.eks. dræning til afvanding, vanding, mergling, kalkning osv.
Grundlagsrente - Grundlagsrenten (garanteret rente). Når der oprettes en pensionsopsparing, kan valget mellem en garanteret rente og en markedsrente blive tilbudt. Den garanterede rente er lav og helt sikker.
Grundskyld - En af de faste udgifter, som boligejere skal betale til skattevæsenet, er grundskyld (ejendomsskat). Grundskylden udgør en vis promille af ejendommens grundværdi.
Grundværdi - En grundværdi er i forbindelse med en vurdering af en fast ejendom et udtryk for ejendommens værdi i ubebygget stand. Dvs. det er værdien af grunden i sig selv hvor der tages hensyn til grundens beskaffenhed og beliggenhed.
Gældsandel - En gældsandel er forholdet mellem gæld og egenkapital på en bestemt balancedato. Gældsandelen viser den finansielle gearing.
Gældsbevis - Gældsbeviset er det dokument der er udstedt som bevis for en gældsforpligtelse.
Gældsbrev - Et gældsbrev er en skriftlig, ensidig og ubetinget skyldnererklæring fra debitor om at betale en bestemt sum penge. Gældsbreve kan evt. være rentefrie familielån.
Gældseftergivelse - Gældseftergivelse er eftergivelse/annullering af gæld, dvs. at skyldner/låntager slipper for at tilbagebetale et tidligere lånt beløb.
Gældsfaktor - Gældsfaktor er et nøgletal, der kigges meget efter i bankerne. Din bruttoindkomst sat i forhold til din samlede gæld kan indikere om du har sat dig i for meget gæld i forhold til det du tjener.
Gældsovertagelse - Der er tale om en gældsovertagelse når en person eller virksomhed overtager restgælden på et eksisterende lån fra en anden person eller virksomhed. En gældsovertagelse forudsætter som altovervejende hovedregel kreditors samtykke.
Gældsovertagelseserklæring - En gældsovertagelseserklæring er betegnelsen for et dokument, hvor køber overtager gældsforpligtelsen vedrørende et givent eksisterende lån.
Gældspleje - Gældspleje handler om at optimere sammensætningen af eksisterende gæld, så du har færrest mulige omkostninger. Indgående kendskab til eksempelvis skatteforhold kan give mulighed for at spare penge i skat. Ligeledes kan der være forhold i forbindelse med b


Del denne side
| | | | |
[T-SHIRT]
Stats
Siden dannet p: 0.15 sekunder 5,189,994 Unikke besg