August 12 2022 10:04:32
Navigation
· Forside

· Køb Jydske Dollars
· Vilkår
· Om Jydske Dollars

· Fotoalbum
· Links

· Konkurrencer & Vindere

· Link til Os
· Søg

· Artikler
· Debat Forum
Tilfldigt billede
Coleslaw & JydskeDollars
Coleslaw & JydskeDollars
Fan Billeder
Betal med:
betal med paypal, visa, mastercard, american express, discover, bankoverførsel
RSS
Benyt vores RSS-Feeds

Seneste Nyheder
Nyeste Artikler
Seneste Forum Indlg
Nyeste links

[Wraith Design by Kito.dk]
Økonomi Ordbog I
I
Illikvid aktie - En aktie der bliver handlet meget lidt, hvilket vil sige den er svær omsættelig.
Import - Import er en betegnelse for køb af varer i et fremmed land. Hvis Danmark køber kød fra Tyskland vil man tale om at Danmark importerer kød fra Tyskland. Import er det modsatte af eksport.
Importmoms - Importmoms er den moms der betales på varer eller tjenesteydelse der er indført fra steder uden for EU.
Indeks - Et indeks er et forholdstal. Et indeks kan f.eks. være et nettoprisindeks, lønindeks eller aktieindeks.
Indekslån - Et indekslån er et lån, hvor renter og afdrag følger prisudviklingen i samfundet, f.eks i forhold til et bestemt prisindeks.
Indeksobligation - Indeksobligation er en obligation, hvis værdi justeres løbende med inflationen.
Indfri - Indfri/indfrielse er en økonomisk term der bruges indenfor lån og financiering og betyder tilbagebetaling af et lånt beløb ved lånets udløb (ordinær indfrielse) eller ved ekstraordinært afdrag før lånets udløb (ekstraordinær indfrielse).
Indkomst - Ved indkomst forstås det beløb en given person eller virksomhed har tjent eller haft som indtægt inden for en given periode.
Indkomstgrundlag - Indkomstgrundlaget er den personlige indkomst sammenlagt den positive kapitalindkomst (nettokapitalindkomsten) og evt. aktieindkomster.
Indkomstskat - Indkomstskat er den skat en person pålægges at betale til samfundet på baggrund af den beregnede skattepligtige indkomst.
Indkomstår - Et indkomstår følger oftest kalenderåret og er den periode, over hvilken indkomsten opgøres efter de skattemæssige regler.
Indlån - Indlån er likvide midler du har i banken. Såfremt du kan undvære dine midler i en periode, kan placering af dit indlån på et aftaleindlån give øget renteindtægter.
Indlånsmarginal - Indlånsmarginalen er forskellen mellem et pengeinstituts indlånsrente og en referencerente, f.eks. en 3-måneders usikret pengemarkedsrente.
Indlånsrente - Indlånsrenten er den rentesats der ydes på indlånet. Det vil sige den rentesats der gives til penge indsat i banken.
Indskyde - At indskyde er den økonomiske betegnelse for at "investere i" eller "sætte penge i". F.eks. Parterne indskyder 4 millioner kroner i et nyt anpartsselskab.
Indskydergaranti - Indskydergarantien dækker dine kontante navnenoterede indlån op til et beløb svarende til 100.000 euro (pr. 1.10.2010. Har du lånt penge i dit institut, bliver det beløb, du skylder, trukket fra dine indlån. Det betyder, at det beløb, som dækkes af indsky
Indskydergarantifond - En privat, selvejende institution, der indenfor visse grænser skal sikre kunder i pengeinstitutter (banker og sparekasser), realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber mod tab.
Indtjening - Indtjening er i forbindelse med regnskabsmæssig sammenhæng genereringen af nettobetalinger via driften, hvor der skelnes mellem ordinær og ekstraordinær indtjening.
Indtjeningsevne - Indtjeningsevne er evnen til indtjening i en given periode.
Indtægt - Indtægt er det modsatte af udgift. Indtægter minus udgifter = profit (overskud).
Inflation - Inflation (latin: oppustning) er et pengepolitisk fænomen, primært forårsaget af en centralbanks forøgelser af pengemængden og bedre mulighed for at opnå kredit, der bevirker, at priserne på goder og tjenesteydelser stiger over tid. Inflation er det modsa
Inkasso - Inkasso er når virksomhed/person indkræver en skyldig ydelse på en andens vegne. F.eks. inddrivelse af et forfaldent beløb på vegne af en sælger.
Inkonverterbare obligationer - Lån optaget på inkonverterbare obligationer kan alene indfries ved opkøb af obligationerne til markedskurs. Selvom kursen på de inkonverterbare obligationer er over 100 indfries de til kurs 100.
Inkonverterbart lån - Et inkonverterbart lån er et lån, der som udgangspunkt kun kan indfries ved indlevering af obligationer. Disse obligationer skal opkøbes til den gældende kurs på markedet.
Insider - En person, som sidder inde med fortrolig information om et selskab eller dettes værdipapirer, som har betydning for kursen på papiret.
Insiderhandel - Insiderhandel er når der handles med aktier på baggrund af en viden om et børsnoteret selskab, som kun er tilgængelig inden i virksomheden, og derfor ikke er tilgængelig for andre markedsdeltagere.
Insolvens - Insolvens er i regnskabsmæssig terminologi et udtryk for, at fx en virksomheds passiver/gæld overstiger dens aktiver
Interbankrente - Interbankrenten er en rentesats, som gælder for indlån/udlån, der er placeret af en bank hos en anden bank i det såkaldte interbankmarked. F.eks. CIBOR.
Interessentskab - Et interessentskab (forkertes I/S) er en virksomhed, der ejes og drives af to eller flere personer. Ejerne kaldes interessenter og disse hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk for virksomhedens forpligtelser.
Investering - Investering er, i modsætning til en omkostning, et udtryk for at du sætter penge i noget mod forventet afkast. Det kan være aktier eller ejendomme.
Investeringsafdeling - Den underafdeling i en virksomhed eller investeringsforening, der forvalter virksomhedens investeringer. Afdelingerne er gerne oprettet ud fra bestemte værdipapirer baseret på branche, landområde eller typen af finansielle instrumenter.
Investeringsafkast - Investeringsafkastet er den fortjeneste/afkast som opnås ved en investering via f.eks. renter og udbytte.
Investeringsaktiv - Et investeringsaktiv er et aktiv en given virksomhed besidder alene med henblik på at opnå en fortjeneste. Et investeringsaktiv indgår ikke som en del af virksomhedens administration eller produktion.
Investeringsbank - En investeringsbank er en bank som udelukkende beskæftiger sig med værdipapirhandel og finansiel rådgivning mm.
Investeringsbevis - Et bevis, der angiver, at et medlem har købt en andel af foreningen. Et investeringsbevis registreres elektronisk i Værdipapir-centralen.
Investeringsbudget - Investeringsbudgettet også kaldet etableringsbudgettet viser det kapitalbehov, der skal til for at starte en virksomhed.
Investeringsejendom - En investeringsejendom er en investering i grunde og/eller bygninger eller dele af en bygning. Formål med investeringsejendomme er at opnå afkast af den investerede kapital i form af løbende driftsafkast og/eller kapitalgevinst videresalg.
Investeringsforening - Investeringsforeninger har til formål at besidde og administrere en beholdning af værdipapirer. Midlerne hertil skaffes ved salg af certifikater (ejerandelsbeviser), der giver ret til andel i formue og overskud.
Investeringshorisont - Investeringshorisont er et udtryk for, hvor lang tid investeringen anbefales at løbe over.
Investeringskalkule - En investeringskalkule er hvor fordelagtig en investering er inden for en bestemt tidshorisont udfra en omkostningsmæssig beregning.
Investeringspolitik - En investeringspolitik er for en given virksomhed de retningslinjer, ledelsen har udstukket for at virksomheden kan nå de på forhånd fastsatte investeringsmål.
Investeringsportefølje - En investeringsportefølje er en given person eller virksomheds samlede investeringer i værdipapirer eller andre omsættelige aktiver. Investeringsporteføljen kan indeholde flere forskellige typer investeringer.
Investeringsrådgiver - En investeringsrådgiver er en person eller et selskab, der rådgiver om investeringer eller andre finansielle produkter.
Investeringsrådgivning - Investeringsrådgivning er en personlig anbefaling af en eller flere investeringer til en kunde (person eller virksomhed). Investeringsrådgivning ydes bla. af investeringsselskaber, uvildige økonomiske rådgivere eller pengeinstitutter.
Investeringsselskab - Et investeringsselskab er et aktieselskab, der investerer indskudte midler på aktionærernes vegne. Et investeringsselskab har tilladelse til at geare investeringerne, dvs. låne fremmedkapital til investering i modsætning til en investeringsforening.
Investor - En person, der placerer finansielle midler i værdipapirer såsom aktier, obligationer mm.
Investorbeskyttelse - Betegnelsen investorbeskyttelse er de regler der skal sikre, at investorers interesser beskyttes i bestemte sammenhænge. F.eks. ved at stille krav til værdipapirudstedere.
Investorinformation - Investorinformation er relevante oplysninger for nuværende og potentielle investorer. F.eks historiske aktiekurser, aktuelle aktiekurser, forventet kapitaludvidelse, udbytte mv.
Isin kode - ISIN kode er en forkortelse for det engelske: "International Securities Identifying Number". International 12-cifret kode, der identificerer et givent værdipapir.
Iværksætterkonto - Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed har mulighed for at foretage indskud på en Iværksætterkonto. En Iværksætterkonto giver fuldt fradrag i den personlige indkomst og derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.


Del denne side
| | | | |
[T-SHIRT]
Stats
Siden dannet p: 0.16 sekunder 5,192,265 Unikke besg