August 12 2022 09:54:26
Navigation
· Forside

· Køb Jydske Dollars
· Vilkår
· Om Jydske Dollars

· Fotoalbum
· Links

· Konkurrencer & Vindere

· Link til Os
· Søg

· Artikler
· Debat Forum
Tilfldigt billede
100 Jydske Dollars Mønt
100 Jydske Dollars Mønt
100 Jydske Dollars Mønt
Betal med:
betal med paypal, visa, mastercard, american express, discover, bankoverførsel
RSS
Benyt vores RSS-Feeds

Seneste Nyheder
Nyeste Artikler
Seneste Forum Indlg
Nyeste links

[Wraith Design by Kito.dk]
Økonomi Ordbog K
K
Kalkulationsrente - En kalkulationsrente er den rentefod, man vælger at kalkulere med i en given investeringsberegning.
Kapital - Kapital er en betegnelse for en større sum penge eller værdier.
Kapitalforvaltning - Kapitalforvaltning er når en virksomhed/person råder over et større beløb, som ønskes forvaltet individuel af en professionel porteføljeforvalter.
Kapitalgevinst - En kapitalgevinst betegnes som "ikke-realiserede" eller "realiserede værdistigninger på aktiver".
Kapitalgrundlag - Kapitalgrundlaget er det økonomiske grundlag, som en virksomhed skal drive sin forretning på baggrund af.
Kapitalindkomst - Kapitalindkomst består i det væsentlige af følgende udgifter modregnet indtægter (positive/negative): renteindtægter/udgifter, aktieudbytte, kapitalafkast, skattepligtige kursgevinster m.v.
Kapitalnedsættelse - Kapitalnedsættelse er nedskrivning af et selskabs aktiekapital. F.eks. kan et selskab opkøb sine egne aktier og annullerer dem.
Kapitalpension - En kapitalpension er en pensionsordning, hvor det opsparede beløb udbetales på én gang ved udløb. I dag er udløb for en kapitalpension 60 år.
Kapitalstruktur - Kapitalstruktur er sammenhængen mellem en virksomheds egenkapital og gæld.
Kapitaltilførsel - Tilførsel af likvide midler til en virksomhed. Kapitaltilførslen kan enten ske ved lån eller ved en udvidelse af aktiekapitalen.
Kapitaludvidelse - Kapitaludvidelse er emission af ny aktiekapital.
Kaptialafkastordningen - Med kapitalafkastordningen beskattes du efter de regler, der også gælder ved personskatteloven og får ikke fuldt rentefradrag. Kapitalafkastordningen er en nem ordning rent administrationsmæssigt.
Kartoffelkuren - Kartoffelkuren var et politisk indgreb i 1986, der gjorde det dyrere at låne penge, og som indledte en lang økonomisk afmatning.
Kassebeholdning - En kassebeholdning er en given virksomheds ihændehavelse af kontanter.
Kassekladde - En kassekladde er et foreløbigt dagligt regnskab, hvor en virksomhed skal registrere alle ind- og udbetalinger, der sker til og fra kassen.
Kassekredit - En kassekredit er en kreditaftale med banken med et på forhånd aftalt maksimumbeløb. Har man en kassekredit på f.eks 50.000 kr. kan man trække maksimalt kr. 50.000, efterhånden som man har brug for pengene.
Kaution - Kaution er en sikkerhedsform, der er karakteristisk ved, at en person, fysisk eller juridisk, går ind og garanterer en anden persons betaling. Kautionisten skal altså betale hvis den der stilles kaution for ikke gør.
Kerneforretning - Kerneforretningen er de produkter/ydelser som sammen med flere af virksomhedens aktiviteter er med til at generere den største del af en virksomheds nettoomsætning.
Kfx-indeks - KFX-indekset er et indeks, bestående af de 20 største (mest omsatte) aktier på Københavns Fondsbørs.
Kildeskat - Kildeskat (A-skat) er den skat, som en lønmodtager betaler i form af skattetræk på lønsedlen. Kildeskatten har fået sit navn af at skatten opkræves ved kilden (arbejdsgiver).
Kirkeskat - Kirkeskat er det beløb, som folkekirkens medlemmer betaler til Folkekirken. Oprindeligt gik kirkeskatten under betegnelsen "tiende".
Klausul - En klausul er en bestemmelse af indskrænkende art i et dokument, f.eks. i et pantebrev om, at det skal rykke for et nyt lån (til modernisering, tilbygning m.v.)
Kommanditselskab - Et kommanditselskab (forkorte som K/S) er et selskab med flere ejere. Som ejer kan enten være komplementar og dermed hæfte ubegrænset for selskabets gæld, eller som kommanditist, kun hæfte for op til et fastsat beløb.
Koncernpengestrømsopgørelse - Koncernpengestrømsopgørelsen er den samlede pengestrømsopgørelse for en modervirksomhed og dennes dattervirksomheder. Opgørelsen viser pengestrømmene i koncernen som en økonomisk enhed efter eliminering af koncerninterne mellemværender.
Koncernøkonomidirektør - Økonomidirektøren for hele koncernvirksomheden kaldes for en koncernøkonomidirektør.
Konjunktur - En betegnelse for den aktuelle udvikling i økonomien.
Konkurrenceevne - Konkurrenceevnen er et firmas evne til at bibeholde og udvide markedsandele, så efterspørgslen på de goder som distribueres øges. Dette gøres ved at man distribuerer bedre eller billigere goder, så man vinder kunder fra konkurrerende virksomheder.
Konkurs - En konkurs er en retslig behandling af en insolvent person eller virksomheds aktiver og gæld. I konkursmæssig sammenhæng, betyder insolvens at skyldneren ikke kan betale gældens ydelser, efterhånden som den forfalder.
Konkursbegæring - En konkursbegæring er en officiel anmodning til skifteretten om at erklære en virksomhed eller person for konkurs.
Konkursbo - Et konkursbo er en betegnelse for den komplette formue, der tilhører en skyldner ved konkursens begyndelse. Visse nødvendige ejendele til personligt eller erhvervsmæssigt brug undtages ved personlig konkurs.
Konkursdekret - Konkursdekretet er skifterettens kendelse, hvor en person eller virksomhed erklæres konkurs.
Konsekvensberegning - Beregning, der viser de økonomiske konsekvenser af en låneoptagelse eller låneomlægning.
Kontant restgæld - Kontant restgæld er betegnesen for restgælden på et kontantlån. Hvis et kontantlån skal indfries før tid, er det obligationsrestgælden, der skal indfries.
Kontantbehov - Kontantbehovet er summen af den kontante udbetaling og de handelsomkostninger, som en køber skal betale.
Kontantlån - Et kontantlån er et realkreditlån, som omregnes til og udbetales i kontanter. Kontantlånet har en fast rente i hele lånets løbetid, hvor lånets hovedstol er lig med kursværdien på de solgte obligationer.
Kontantværdi - Kontantværdien er et udtryk for den kontante handelsværdi, når samtlige lån er opgjort til kursværdi inklusiv udbetalingen.
Konto - En konto er din eller din virksomheds helt egen konto i banken, hvor kun din eller virksomhedens økonomi listevises.
Kontorente - En kontorente er den rente et livsforsikrings- eller pensionsselskab fastlægger, så pensionskunderne er garanteret et bestemt afkast hvert år.
Konveksitet - Konveksitet angiver varighedens følsomhed overfor eventuelle renteændringer. Konveksiteten og varigheden anvendes til at fastsætte kursændringen der følger af en renteændring på en obligation.
Konverterbare obligationer - Konverterbare obligationer er obligationer, der kan indløses til kurs pari kurs 100 eller anden i forvejen fastsat kurs. Konverteringen af obligationerne kan kun ske med en forudbestemt varsel.
Konverterbart lån - Konverterbart lån er et lån, der er udstedt på baggrund af konverterbare obligationer. Det konverterbare lån kan opsiges med varsel til kontant indfrielse af obligationsrestgælden til kurs 100 eller anden på forhånd fastsat kurs.
Konvertering - Omlægning af realkreditlån
Konverteringsrisiko - Konverteringsrisikoen er risikoen for at få sine højtforrentede konverterbare obligationer udtrukket til kurs 100.
Konvertibel obligati - En konvertibel obligation er en erhvervsobligation, der giver ejeren ret til i en eller flere fremtidige perioder at indløse obligationen til aktier til en på forhånd aftalt kurs.
Korrektionsfaktor - En korrektionsfaktor er en faktor der angiver den absolutte ændring i den effektive rente, ved en kursstigning på et kurs-point.
Korte obligationer - Korte obligationer er obligationer med en løbetid på 0-5 år.
Kredit - Kredit betyder, at der gives mulighed for at vente med betalingen for købte varer eller tjenesteydelser.
Kreditklemme - En kreditklemme er et symptom på en pengemarkedskrise, der forårsager at udlån ikke foretages i normalt omfang, hvorved låntagere presses økonomisk. Eksempelvis en virksomheds driftmulighed.
Kreditkortbetaling - Kreditkortbetalingen betegner en betaling for en overførsel af et beløb uden brug af kontante (fysiske) penge.
Kreditkrise - En kreditkrise er en situation, hvor det er svært at låne penge på grund af problemer i det finansielle system.
Kreditobligation - En kreditobligation er en obligation der udstedes af en virksomhed, der ønsker at låne kapital.
Kreditor - En kreditor er en virksomhed eller en person, der har penge til gode hos en debitor (skyldner).
Kreditrisiko - Risikoen som er forbundet med manglende tilbagebetaling af en gældspost.
Kreditværdighed - Kreditværdighed udtrykker en persons/virksomheds soliditet/økonomiske formåen. Har man f.eks. høj kreditværdighed, er det et udtryk for, at der kun er lille risiko for at f.eks. et lån ikke betales tilbage.
Krydsejerskab - Når to selskaber ejer aktier i hinandens selskab.
Kupon - En 0-kupon obligation er en obligation uden rente, den købes til en given kurs og indfries som alle obligationer til kurs 100.
Kursaftale - En kursaftale er en aftale mellem et realkreditinstituttet og en lånsøger om, at realkreditinstituttet udbetaler et nyt lån eller indfrier et eksisterende lån til en fast aftalt kurs. Den fast aftalte kurs er aftalt på forhånd og kaldes afregningsdatoen.
Kursgevinst - Beløb, man tjener ved fx at sælge en obligation eller et pantebrev til en højere kurs end den, man har givet ved købet af obligationen/pantebrevet. Kursgevinst kan også opstå ved indfrielse af realkreditlån.
Kurshistorik - Kurshistorikken er en akties historiske kursudvikling, typisk illustreret ved en kursgraf
Kurskontrakt - En kurskontrakt er en aftale imellem et pengeinstitut og lånsøger om, at pengeinstituttet køber de obligationer, der ligger til grund for lånet. Købsprisen for obligationerne er til en fast aftalt kurs på et aftalt tidspunkt (afregningsdatoen).
Kursliste - Kurslisten er en liste med oplysninger om forskellige obligationer og værdipapirer. Her oplyses både kurser, effektivrenter, hvad der højst og lavest er omsat til den pågældende dag m.m. Udgiveren af listen er Københavns Fondsbørs.
Kursspring - Kursspring er udtryk for hvor stor forskel der minimum skal være på købs- og salgsprisen, og hvor meget kursen skal ændres med pr. gang.
Kurstab - Et kurstab er tab som følge af ændrede kurser, eksempelvis faldende aktiekurser eller en kursændring på en realkreditobligation.
Kurstabsfradrag - Ved indfrielsen af et kontantlån, er det obligationsrestgælden, der skal indfries. Kurstabet er forskellen mellem obligationsrestgælden og lånerestgælden på indfrielsestidspunktet. Dette kurstab kan i visse tilfælde medføre et skattemæssigt fradrag.
Kursværn - Et kursværn sikrer, at kunder, der bliver i et pensionsselskab, ikke bliver straffet økonomisk, når andre kunder flytter. Kursværn betales kun af kunder, der vælger at flytte eller opsige deres opsparing og gælder ikke for alle typer opsparinger.
Kursændring - En kursændring er ændringen i den pris, som aktier, obligationer og investringsbeviser handles til på en fondsbørs f.eks. københavns fondsbørs.
Kurtage - Når der købes eller sælges aktier og obligationer, skal der betales handelsomkostninger (kurtage). Typisk skal der betales en lille andel af det beløb, der er handlet for (f.eks 0,5 %).
Kvartalsoverskud - Et kvartalsoverskud er det overskud, det vil sige indtjening, som en virksomhed har opnået over en 3-måneders-periode, et kvartal.
Kvartalsregnskab - Kvartalsregnskabet er et regnskab for et kvartal. Der er altid fire kvartalregnskaber pr år, hvoraf det sidste i året betegnes årsregnskabet.
Københavns fondsbørs - Københavns Fondsbørs blev i 2005 en del af OMX Nordic Exchange og skiftede derefter navn til OMX Den Nordiske Børs København. OMX Nordiske Børs fusionerede i 2007 med den amerikanske børs NASDAQ.
Køberbevis - Et køberbevis, er en godkendelse af dig som køber. Du ved hvad du kan købe for og har råd til at sidde for i husleje. Med et køberbevis i hånden er det muligt hurtigt at byde når drømmeejendommen viser sig.
Køberet - Køberetten er en rettighed en person har til at købe en genstand, når den pågældende ønsker det. Enten til en fast pris eller en pris, der fastsættes, når køberetten gøres gældende.
Købesum - Købesummen er den samlede pris der skal betales. Ved køb af en ejendom består købesummen af eksisterende sælgerpantebreve, prioriteter og evt. nyt ejerskiftelån og udbetalingen.
Købstilbud - Købstilbuddet er et tilbud fra køber om køb af en genstand, f.eks. en ejendom, på bestemte vilkår. En købsaftale, der kun er underskrevet af køber, betragtes som et købstilbud.


Del denne side
| | | | |
[T-SHIRT]
Stats
Siden dannet p: 0.19 sekunder 5,192,247 Unikke besg