August 08 2022 00:01:49
Navigation
· Forside

· Køb Jydske Dollars
· Vilkår
· Om Jydske Dollars

· Fotoalbum
· Links

· Konkurrencer & Vindere

· Link til Os
· Søg

· Artikler
· Debat Forum
Tilfldigt billede
Weekend Mode
Weekend Mode
Breaking News
Betal med:
betal med paypal, visa, mastercard, american express, discover, bankoverførsel
RSS
Benyt vores RSS-Feeds

Seneste Nyheder
Nyeste Artikler
Seneste Forum Indlg
Nyeste links

[Wraith Design by Kito.dk]
Økonomi Ordbog L
L
Lagerprincip - En metode til at opgøre afkastet af en værdipapirbeholdning på. Kursgevinster og tab som følge af ændringer i markedskursen medregnes i afkastet, uanset om værdipapirerne er blevet solgt (realiseret) eller ej.
Lange obligationer - Obligationer med en løbetid på mere end 10 år.
Leasing - Leasing er en finansieringsform som kan ses på som en mellemting mellem leje og lånefinansiering. Udlejer, som ofte er en finansinstitution, har ejendomsretten til leasingobjektet, mens leasingtager, eller lejer, har brugsret.
Leasingaftale - En leasingaftale er en aftale om leje af et aktiv f.eks. en bil, computerudstyr mv. for en given periode mod betaling af leasingydelser.
Leasingkontrakt - En leasingkontrakt er en kontrakt hvor en leasinggiver overdrager brugsretten til et aktiv til leasingtager indenfor en på forhånd aftalt periode imod en eller flere betalinger.
Lejekontrakt - Når en person mod betaling får en ret til at råde over en ting, der tilhører en anden, f.eks. et hus udarbejdes der ofte en skriftlig aftale om lejeordningen. Dette kaldes en lejekontrakt
Licitation - Opfordring til at afgive skriftlige og bindende tilbud på et udbudt arbejde.
Liebhaverejendom - En liebhaverejendom er kendetegnet ved en speciel karakter/indretning, usædvanligt højt/lavt prisniveau i forhold til beliggenheden eller usædvanlig udstyr/vedligeholdelsesstand i forhold til beliggenheden.
Likividitetsrisiko - Likividitetsrisiko er risikoen for, at der er meget lav efterspørgsel efter værdipapirer på børsen, så ingen ønsker at købe det værdipapir, der skal sælges.
Likvid aktie - En aktie, der handles meget og derfor er let at købe og sælge.
Likvide midler - Likvide midler er de penge, du kan bruge lige her og nu og som ikke er bundet i noget og derfor kan bruges til at foretage et kontant køb.
Likviditet - Likviditet er udtryk for en virksomheds kortsigtede betalingsformåen. God likviditet betyder høj evne til at købe. Udtrykket "likvide midler" bruges også om de penge, der er umiddelbart tilgængelige og således ikke er bundet i f.eks. fast ejendom.
Likviditetsbudget - Likviditetsbudgettet viser måned for måned, om en given virksomhed kan betale forfaldne regninger.
Likviditetsrisiko - Likviditetsrisiko er den risiko som er forbundet med at et værdipapir ikke kan omsættes på det tidspunkt, hvor man ønsker at købe eller sælge det.
Limitering - Din mulighed for at fastsætte en kurs, når du køber eller sælger aktier. Ved køb angiver du det maksimale, du vil betale, mens du ved salg angiver det mindste, du vil have for dine aktier. Kaldes også limit ordre.
Livrente - Livrente er en form for ratepension, hvor du får din pension udbetalt i rater hvert måned, men hvor ratepensionen bliver udbetalt i en bestemt årrække, bliver livrenten udbetalt, indtil du dør.
Livrentepension - En livrentepension er en pensionsordning med skattemæssige fordele, specielt hvis du betaler topskat.
Livsforsikring - En livsforsikring er en forsikring der udbetaler en sum eller en løbende ydelse til den/de begunstigede i tilfælde af at den forsikrede dør. Efterladte børn, samlever eller ægtefælle har værdi af en livsforsikringsydelse efter en afdød.
Lukket serie - Betegnelsen lukket serie bruges om obligationsserier, hvori der ikke længere kan udstedes obligationer modsat en åben serie.
Løbetid - En løbetid er en betegnelse for det antal år en låntager har til at tilbagebetale et givent lån.
Løn - Løn er den betaling en person får for udførelsen af et stykke arbejde.
Løninflation - Løninflation er den generelle og vedvarende stigning i lønningers størrelser over en given periode.
Lønkonto - Lønkontoen er en bankkonto hvor din løn bliver sat ind.
Lønmodtagerfradrag - Lønmodtagerfradrag er når ansatte får fradrag for erhvervsmæssige udgifter f.eks. telefonudgifter, faglitteratur, udgifter til arbejdsværelse i hjemmet mv. i forbindelse med deres arbejde for virksomheden hvor de er ansat.
Lønning - Lønning er den mængde penge en virksomhed betaler ansatte for deres arbejdskraft.
Lønpakke - En lønpakke er det samlede sæt af aflønningsformer, som en given virksomhed giver til en medarbejder. Lønpakken kan indeholde penge, aktier, obligationer, ekstra fridage eller andre typer vederlag.
Lønsom - En investering/virksomhed er lønsom, hvis indtjeningen overstiger omkostningerne.
Løntrin - Løntrin beskriver opdelingen af lønniveauer. Løntrin bruges bla. til at regulere lønstigninger i forhold til anciennitet indenfor det offentlige lønsystem.
Løsøre - Indbo og genstande, der kan flyttes, f.eks. møbler, tæpper og gardiner.
Løsørepantebrev - Løsørepantebrev er et pantebrev der er tinglyst med pant i løsøre. Løsøre kan f.eks. være en båd, kunst, smykker, sølvtøj mv.
Lån - Et lån er et tilsagn om i en vis periode at kunne disponere over penge eller genstande tilhørende en anden person eller virksomhed.
Lån og spar bank - Lån & Spar Bank - en bank for private. Lån & Spar Bank A/S, grundlagt 1880 som Laane- og Sparekassen for Embeds- og Bestillingsmænd, er en dansk bank, der udelukkende tilbyder finansielle serviceydelser til private.
Låneaftale - En låneaftale er en aftale om optagelse af et givent lån imellem to eller flere parter. En låneaftale indeholder beløb og vilkår for lånet gennem lånets løbetid.
Lånebetingelser - Lånebetingelser er de betingelser der skal være opfyldt før et givent lånet kan udbetales. Lånebetingelserne er angivet i et lånetilbud.
Lånegrænse - Lånegrænsen for realkreditlån jf. realkreditloven er 80% for helårsboliger og 60% for fritidshuse. Eksempel: Er din helårsbolig vurderet af et realkreditinstitut til 1.000.000 kr. kan du optage et realkreditlån på 800.000 kr.
Låneomlægning - Låneomlægning er når et lån omlægges (udskiftes) med et andet lån. F.eks. hvis et realkreditlån til 4% i rente udskiftes med et andet realkreditlån til 5% i rente.
Lånerente - Lånerenten er prisen for lånet og er den pris en låntager må betale tredjemand for at have lånet/pengene til sin rådighed. Lånerenten varierer med løbetid, risiko ved lånet osv.
Lånetilbud - Et lånetilbud er et tilbud på et lån. På lånetilbuddet fremgår lånetype, løbetid og rente. På lånetilbuddet fremgår de vilkår og betingelser der er, for at lånet kan udbetales. Et lånetilbud på f.eks. et realkreditlån er typisk gældende i 6 måneder.
Lånservice - Visse realkreditinstitutter har en lånservice med gratis overvågning af realkreditlån med henblik på vurdering af, om omlægning er relevant. Dog skal disse lånservices tages med et gran salt, da realkreditinstitutterne aldrig ville anbefale en konkurrent.


Del denne side
| | | | |
[T-SHIRT]
Stats
Siden dannet p: 0.35 sekunder 5,190,053 Unikke besg