August 07 2022 22:52:23
Navigation
· Forside

· Køb Jydske Dollars
· Vilkår
· Om Jydske Dollars

· Fotoalbum
· Links

· Konkurrencer & Vindere

· Link til Os
· Søg

· Artikler
· Debat Forum
Tilfldigt billede
Betal med:
betal med paypal, visa, mastercard, american express, discover, bankoverførsel
RSS
Benyt vores RSS-Feeds

Seneste Nyheder
Nyeste Artikler
Seneste Forum Indlg
Nyeste links

[Wraith Design by Kito.dk]
Økonomi Ordbog M
M
Makroøkonomi - Makroøkonomi er studiet af de overordnede linjer i samfundsøkonomien. Typisk består dette i, at økonomiens aktører inddeles i grupper, og der opbygges en model af interaktionen imellem disse.
Mammon - Mammon er et bibelsk ord som bruges om jordisk gods eller om en tankegang som sætter materiel rigdom højt.
Margin call - Ved shorthandel skal du stille sikkerhed, som svarer til en del af de shortede aktiers markedsværdi. Hvis ikke det opfyldes, får du et margin call og skal indsætte flere penge. Hvis ikke, købes aktierne tilbage til aktuel kurs og din shortposition lukkes.
Marginalindkomst - Marginalindkomsten er den forøgelse i indkomsten den enkelte skatteyder får ud af en ændring i sine forhold, f.eks. overarbejde, lønforhøjelse, skattelettelser mm.
Marginalskat - Marginalskat er et udtryk for den samlede skat, der betales ved den højeste sats. Marginalskatten udtrykkes ofte som "Skatten på den sidst tjente krone".
Margingaranti - Margingaranti bruges ved låneomlægning. En garanti fra et pengeinstitut for at et pantebrev vil blive tinglyst uden retsanmærkninger. Garantien dækker principielt forskellen mellem det gamle og det nye lån.
Markedsdybde - Det antal købere og sælgere - og antal aktier - der er ved forskellige kurser.
Markedsportefølje - Markedsportefølje er i børsregi at have et bredt udsnit af aktier fra ét bestemt marked i sin portefølje f.eks. industri.
Markedsrente - Markedsrenten er renten som er gældende på det frie marked dvs. her og nu. Markedsrenten svinger sammen med nationalbankens rente.
Markedsrisiko - Markedsrisiko er risikoen for, at værdien af en portefølje af værdipapirer ændres, som følge af ændringer i de finansielle markeder. Dette kan være ændringer i valutakurser, rentesatser, aktiekurser mv.
Markedsværdi - Et selskabs markedsværdi er antallet af aktier ganget med den aktuelle kurs.
Matrikelnummer - Et matrikelnummer er en ejendoms "cpr-nummer". De fleste faste ejendomme i Danmark har eget matrikelnummer, hvilket kan ses i tingbogen. Typisk består et matrikelnummer af tal, bogstaver og et ejerlav.
Medarbejderaktie - En medarbejderaktie er en aktie, der er udstedt af et aktieselskab som led i en udbyttedelingsordning for medarbejderne eller tillæg til aflønning af de ansatte. For medarbejderaktier gælder der særlige beskatningsregler.
Medarbejderobligation - Medarbejderobligationer giver medarbejderne en stor skattefordel mod at de låner op til 10% af deres løn til arbejdsgiveren i fem år. Arbejdsgiveren trækker løbende en procentdel af medarbejderens løn, inden denne beskattes.
Mellemskat - Mellemskat er den skattesats der gælder for mellemindkomstgruppen i Danmark. Fra årsskiftet til 2009 bortfaldt mellemskatten for alle danskere, der havde en personlig indkomst under 347.200 kroner.
Merafkast - Hvis en afdeling har givet et højere afkast end sit benchmark eller sammenligningsgrundlag er der opnået et merafkast.
Merindtægt - En merindtægt er betegnelsen for den del af en indtægt som overstiger den forventede indtægt.
Mindsterente - Mindsterenten beregnes som gennemsnittet af effektive renter på udvalgte obligationer. Mindsterenten beregnes af Københavns Fondsbørs hvert halve år d. 1. januar og d. 1. juli.
Minimumkurtage - Minimumkurtage er det beløb som en investor ved gennemførsel af en handel skal betale i kurtage til en børsmægler.
Moderaktie - En moderaktie er de oprindelige aktier i et selskab, når der udstedes nye aktier på baggrund af selskabets oprindelige kapital.
Modpartsrisiko - Modpartsrisiko er risikoen for, at modparten i en aftale ikke kan overholde det, som der er aftalt. F.eks. en finansiel aftale, hvor et udlån til modparten ikke kan betales tilbage pga. modpartens konkurs.
Momentum-investering - En strategi, hvor investor kun køber de mest populære og omtalte papirer. Filosofien er, at de vil stige endnu mere end de øvrige aktier.
Moms - Moms er en forkortelse af Meromsætningsafgift. Momsen er en skat, der opkræves og afregnes af den sælgende virksomhed (af varer og ydelser). Den momspligtige virksomhed (sælgeren) afregner momsen til den offentlige myndighed.
Momsfritagelse - Momsfritagelse er en undtagelse fra reglen om, at virksomheder skal beregnes og opkræves moms af de varer og tjenesteydelser de sælger. Eksempelvis Momsfritages former for velgørenhed og almennytte.
Momsgrundlag - Momsgrundlaget er det grundlag hvorpå momsen beregnes. Momsgrundlaget udregnes ved at tage varens eller ydelsens salgspris inklusive alle omkostninger.
Momspligtig - Selvstændige virksomheder i Danmark, er momspligtige. Momspligten betyder at virksomhederne skal afregne moms til den danske stat af virksomhedens omsætning.
Morarente - Morarente er et ekstra beløb, som en skyldner skal betale til kreditor som straf for at det lånte beløb betales for sent.
Morningstar - Et internationalt anerkendt analyseinstitut,der fokuserer på investeringsforeninger.
Msci - MSCI er forkortelsen for Morgan Stanley Capital International. MSCI er et af de mest anvendte benchmarks for udviklingen i den globale økonomi.
Multimedieskat - Stilles telefoni, internetforbindelse og/eller computer til rådighed for en ansat, med mulighed for at anvende disse privat, skal den ansatte betale multimedieskat af 3.000 kr. (2010) om året.
Multiplikation - Multiplikation (at gange) er en af de grundlæggende regnearter: addition, subtraktion, division og multiplikation. Metoden er et specialtilfælde af addition, nemlig omfattende de situationer, hvor man lægger flere tal af samme størrelse sammen.
Mutual funds - Den amerikanske betegnelse for investeringsforeninger mv. I Storbritannien hedder investeringsforeninger unit trusts.


Del denne side
| | | | |
[T-SHIRT]
Stats
Siden dannet p: 0.08 sekunder 5,189,965 Unikke besg