August 07 2022 23:38:49
Navigation
· Forside

· Køb Jydske Dollars
· Vilkår
· Om Jydske Dollars

· Fotoalbum
· Links

· Konkurrencer & Vindere

· Link til Os
· Søg

· Artikler
· Debat Forum
Tilfldigt billede
72 Virgins Dating Service - USMC Mønt
72 Virgins Dating Service - USMC Mønt
72 Virgins Dating Service Mønt
Betal med:
betal med paypal, visa, mastercard, american express, discover, bankoverførsel
RSS
Benyt vores RSS-Feeds

Seneste Nyheder
Nyeste Artikler
Seneste Forum Indlg
Nyeste links

[Wraith Design by Kito.dk]
Økonomi Ordbog P
P
Pantebrev - Et pantebrev er et gældsbrev som normalt har pant i fast ejendom. Kreditor modtager løbende terminer fra debitor/husejeren, og sikkerheden består af pant i den faste ejendom.
Pantebrevsbeholdning - En pantebrevsbeholdning er en samling af pantebreve. Både virksomheder og personer kan have pantebrevsbeholdninger, der kan opgøres i kroner eller i anden valuta.
Pantebrevslån - Pantebrevslån er en låntype, som opnås ved at udstede et pantebrev til Dansk Pantebrevsbørs A/S. Pantebrevet sælges herefter videre til en investor, for eksempel et pengeinstitut, en pensionskasse eller et forsikringsselskab.
Pantehæftelse - Pantehæftelsen er en sikkerhed i en ejendom for opfyldelse af en forpligtelse.
Pantsætning - Pantsætning er et at give pant som sikkerhedsstillelse for et lån.
Pari - Kurs 100. Indfrielse af et realkreditlån til pari betyder, at obligationsrestgælden indfries til kurs 100.
Passiv - Passiver er en samlet betegnelse for egenkapital, diverse hensættelser og fremmedkapital (gæld). Passiverne er et udtryk for den kapitalfremskaffelse, der skal finansiere aktiverne. Passiver og aktiver udgør det der til sammen kaldes balancen.
Passiv investering - Passiv investering er en investering hvor investoren får en investeringsforening eller andre til at træffe beslutningerne om investeringen. Modsat er aktiv investering, hvor investoren selv tager alle beslutningerne omkring en given investering.
Pbs - PBS, Payment Business Services (oprindeligt Pengeinstitutternes BetalingsSystemer) udvikler og driver løsninger inden for betalingskort og betalingsformidling,
Penge - Mønter og sedler, udenlandsk valuta og betalingskort.
Pengebinding - Pengebinding er et udtryk for, formuen i en virksomhed er bundet i forskellige typer af aktiver i stedet for at være likvid.
Pengefordring - Pengefordring er en fordring, der udelukkende lyder på penge og ikke varer eller tjenesteydelser.
Pengeinstitut - Begrebet pengeinstitut er en fællesbetegnelse for en række finansielle virksomheder, heriblandt: banker, sparekasser og andelskasser.
Pengeinstitutter - Pengeinstitutter er en fælles betegnelse for banker, andelskasser og sparekasser
Pengekreditor - En pengekreditor er en "ikke-finansiel" investor, der yder et lån til en virksomhed. Lånet kan f.eks. være et forretningslån.
Pengemarked - Pengemarkedet er det marked hvor der bliver handlet med penge. Udbuddet sættes delvist af pengeudstederen, i Danmark Nationalbanken, og måles i pengemængden. Efterspørgslen derimod stammer fra husholdningerne og virksomhederne og deres behov for penge.
Pengemængde - Pengemængden er et begreb som dækker over mængden af likvide aktiver i et samfund. Pengemængden består traditionelt af sedler og mønter, indestående på ikke bundne konti og indestående på ikke kortidsbundne konti. Checks og kreditkort tæller ikke med.
Pension - En pension er en løbende ydelse, som en person modtager efter at have trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet.
Pensionsafkastskat - Pensionsafkastskat er den skat der beregnes med 15 pct. af afkastet af alle investeringer (bortset fra visse undtagelser).
Pensionsbidrag - Et pensionsbidrag er en given virksomheds og medarbejders indbetaling til en pensionsordning.
Pensionsfond - En pensionsfond er en selvstændig fond, der dækker medarbejdernes fremtidige krav på pension. Både virksomhederne og medarbejderne indbetaler til pensionsfonden.
Pensionsindbetaling - Pensionsindbetaling er indbetalingen af en ydelse på en pensionsordning. Pensionsindbetalingen kan foretages privat eller via en pensionsløsning på vedkommendes arbejdsplads.
Pensionskasse - En pensionskasse er en ikke-statslig organisation, der udbetaler alderspensioner og forvalter midler opsparet til dette formål. Ofte tegnes tilknyttede invalide-, livs- og ulykkesforsikringer. De forsikrede betegnes medlemmer.
Pensionsløsning - Pensionsløsning er et udtryk for den samlede løsning omkring pension. Pensionsløsninger kan eksempelvis være medarbejderpension eller privatpension, men der kan også henledes til eksempelvis ratepension, kapitalpension m.v.
Pensionsmidler - Pensionmidler er penge som er investeret i dit navn, men som du ikke bare kan hæve fra den ene dag til den anden. Hvis der er tale om penge som er bundet i en pensionsordning er disse normalt underlagt visse begrænsninger.
Pensionsopsparing - Pensionsopsparing er den opsparing, du lægger til side via en pensionsordning til din alderdom og som du kan trække fra i skat efter nærmere regler.
Pensionsordning - En pensionsordning er en formel ordning, hvor en virksomhed i overensstemmelse med aftaler og vedtagne love bidrager helt eller delvist til en eller flere ansattes pensionsydelser. F.eks. kan en virksomhed indbetale 10% af en medarbejders løn til pension.
Pensionsret - Pensionsret er retten til at få pension i henhold til vilkårene for en eller flere bestemte pensionsordninger.
Pensionsrådgivning - Pensionsrådgivning handler om at få mest ud af pensionsordningen. Kort sagt sikre sig at der er råd til de ting der ønskes pensionsalderen indtræder.
Pensionsudbetaling - Pensionsudbetalingen er udbetalingen af en pensionsydelse i henhold til vilkårene for en bestemt pensionsordning.
Pensionsudbyder - Pensionsudbyder er den virksomhed, der udbyder pensionsordninger.
Performance - Det samlede resultat af investeringerne i en enkelt investeringafdeling. Afkastet opgøres i procent på følgende måde: Årets afkast i procent = ((indre værdi ultimo året + geninvesteret udlodning) / (indre værdi primo året)- 1) x 100.
Periodisering - Periodisering er når en virksomhed bogfører/henfører indtægter og udgifter til de perioder, de hører til. Periodiseringen giver et reelt billede af en periodes lønsomhed.
Personlig hæftelse - Personlig hæftelse er at man hæfter med alt, hvad man ejer og fremtidig erhverver. Groft sagt: hæfter du personligt for et boliglån og ikke kan betale afdragene, kan den der låner dig pengene kræve at du sælger ud af dine ejendele indtil du kan betale.
Personskatteloven - Personskatteloven fungerer på mange måder som når du modtager løn fra din arbejdsgiver. Du kan dog fratrække udgifter i driften fra det skattepligtige beløb, samt du undgår ejendomsværdiskat, så længe du bor i din bolig.
Placeringsforening - Placeringsforeninger er en investeringsforening af typen specialforeninger, som har lidt friere investeringsgrænser end almindelige investeringsforeninger.
Plovmand - En plovmand er en 500-kroneseddel. 500-kronesedlen fik sit tilnavn, da man i 1910 satte Danmarks anden 500-kroneseddel i omløb med en tegning af en mand, der pløjer med tospand som et symbol på Danmark som landbrugsland.
Portefølje - Samlet beholdning af værdipapirer. Er der mere end ét værdipapir, er der en portefølje. Porteføljen skal normalt sammensættes på en måde, så risikoen begrænses for generelle tab på aktierne.
Porteføljemanager - En porteføljemanager er en professionel investor, der mod betaling styrer værdipapirinvesteringer og værdipapirbeholdninger for andre investorer.
Porteføljepleje - Porteføljepleje er hvis man ikke selv ønsker at står for det praktiske i forbindelse med at investere, kan man lave en aftale om porteføljepleje med en bank, hvor banken så investerer og administrerer det investerede beløb.
Price earning - Price Earning (PE) er kursen på en aktie divideret med indtjeningen pr. aktie. Dvs. prisen for at købe sig til én krones overskud i en virksomhed. Tallet findes ofte i kurslisterne i aviserne.
Primo - Primo er direkte oversat "i begyndelsen". Primo anvendes inden for regnskab og økonomi ofte som henvisning til tidspunktet for en periodes start modsat ultimo.
Prioritetsbyggelån - Prioritetsbyggelånet er et byggelån med sikkerhed i fast ejendom, som er optaget eller ydet til udførelse af et byggeri.
Prioritetslån - Prioritetslånet består normalt af et pantebrevslån og en indlånskonto, der har samme rente som lånet. På indlånskontoen kan man frit sætte ind og hæve. Prioritetslånet er derfor en slags udvidet kassekredit med sikkerhed i boligen.
Pris - En pris er den mængde penge der skal betales for at få én enhed af en vare, tjenesteydelse eller produktionsfaktor angives som prisen.
Prisindeks - Et prisindeks (pristal) udtrykker udvikling i et sammenvejet sæt varer eller andre goder. Tilsvarende indeks anvendes til vurdering af udviklingen i priser på værdipapirer, f.eks. det danske OMXC20.
Privat pantebrev - Et privat pantebrev er betegnelsen for et privat lån med pant i fast ejendom, hvor lånet er ikke er ydet af et realkreditinstitut.
Privatbudget - Privatbudgettet skal vise hvor mange penge der er brug for til at betale de daglige personlige udgifter såsomferie, mad, tøj mv. Ydermere giver mange budgetprogrammer mulighed for at se frem i tiden dvs. hvornår skal der betales store regninger.
Private-banking - Private banking er individuel rådgivning til privatkunder om pension, indkomst, ejendom, formue og investeringer. Den typiske private banking kunde er formuende med mere end 10 mio. kroner. Private banking kaldes også wealth management.
Privatrådgiver - En privatrådgiver har til opgave at rådgive dig som privatforbruger, så du er stillet bedst muligt.
Privatøkonomi - Privatøkonomi er alt der relaterer sig til den private del af en økonomi, eksempelvis billån, boliglån m.v.
Pro anno - Pro anno er latin og betyder: Om året. Skrives ofte også som p.a.
Pro rata - Debitorer, der hæfter pro rata, hæfter hver især for en nærmere angivet del af gælden. Denne begrænsede hæftelse gælder både overfor kreditor og mellem debitorerne indbyrdes. Bruges også om kautionister, der hver især har kautioneret for en del af et lån.
Procent - Procent (forkortet pct. eller repræsenteret med procenttegnet: %) betyder "per hundrede" - altså 100-dele. Så 25 procent er altså det samme som 25/100, 25 100-dele eller en fjerdedel.
Procentpoint - Procentpoint er en numerisk ændring. Hvis du f.eks har et lån til 6% i rente og der sker en rentestigning på 0,5 procentpoint, så er lånets rente på 6,5%. Hvis lånet så falder med 1 procentpoint, så er renten på lånet 5,5%.
Professionelle foren - Professionelle foreninger (fåmandsforeninger) er en særlig type foreninger, der alene henvender sig til såkaldte professionelle investorer - som f.eks. pensionskasser.
Promille - Promille betyder tusindedele. Ordet stammer fra latin og betyder ?per tusind?. Promille angives ofte vha. tegnet ? ? eller alternativt ?o/oo?, hvis ikke specialtegnet er tilgængeligt. 1 promille er 1/10 procent.
Protektionisme - Protektionisme er den økonomiske politik, hvor indenlandske industrier favoriseres gennem indførelse af høje tariffer og andre regulationer, hvis formål er at mindske import.
Provenu - Det beløb, som du får udbetalt efter fradrag af omkostninger og kurstab.
Påkrav - Et påkrav er betegnelsen for en rykkerskrivelse om en forfalden betaling. F.eks. en terminsydelse på et boliglån.
Påtegning - Tilføjelse på et dokument, fx på et pantebrev, som ændrer pantebrevets oprindelige vilkår.


Del denne side
| | | | |
[T-SHIRT]
Stats
Siden dannet p: 0.15 sekunder 5,190,031 Unikke besg