August 07 2022 23:50:44
Navigation
· Forside

· Køb Jydske Dollars
· Vilkår
· Om Jydske Dollars

· Fotoalbum
· Links

· Konkurrencer & Vindere

· Link til Os
· Søg

· Artikler
· Debat Forum
Tilfldigt billede
Et finansgeni
Et finansgeni
Breaking News
Betal med:
betal med paypal, visa, mastercard, american express, discover, bankoverførsel
RSS
Benyt vores RSS-Feeds

Seneste Nyheder
Nyeste Artikler
Seneste Forum Indlg
Nyeste links

[Wraith Design by Kito.dk]
Økonomi Ordbog R
R
Ratepension - En ratepension er en pensionsopsparing som udbetales i månedlige rater, over mindst 10 år. Ratepensionen kan tidligst udbetales fra det 60. år, og sidste rate skal udbetales senest ved det 85. år.
Rating - Ved udarbejdelse af en rating, tages der hensyn til virksomhedens grundlæggende økonomi, den aktuelle status mv. Ved at bruge rating er det muligt at forudse en virksomheds udsigter til økonomisk succes eller økonomisk nedtur.
Ratingbureau - Et ratingbureau overvåger udstederne af obligationer og investeringsbeviser og vurderer de enkelte udstederes kreditværdighed - den såkaldte investment rating. De mest kendte bureauer er Standard & Poor's, Moody's og Morningstar.
Realafkast - Realafkastet er afkast af en investering efter korrektion for inflationen.
Realkredit - Realkredit lån er den typiske finansieringsform på langt de fleste ejerboliger i Danmark. Løbetiden på et realkreditlån er typisk 20 eller 30 år, men i de senere år er flere løsninger kommet frem.
Realkreditinstitut - Finansiel institution, der i henhold til Lov om finansiel virksomhed har eneret på at yde lån mod registreret pant i fast ejendom på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer.
Realkreditlån - Et realkreditlån er et lån ydet af et realkreditinstitut mod pant i fast ejendom.
Realkreditobligation - Obligationer, som er udstedt af et realkreditinstitut, og som er noteret på en fondsbørs.
Realkreditovervågning - En realkreditovervågning er det at få overvåget sine realkreditlån i boligen. Hvis der opstår en økonomisk fordel i at omlægge sine realkreditlån betyder realkreditovervågningen at man automatisk modtager besked.
Realløn - Realløn er indkomst renset for inflation/deflation. Realløn betegner, hvad forbrugeren reelt får ud af sine penge. Hvis reallønnen er steget, har forbrugeren større overskud eller mulighed for at købe mere for sin løn end tidligere.
Realrente - Realrenten er betegnelsen for den rente der fremkommer som den nominelle rente (påtrykte rente, kuponrenten, pålydende rente mm) fratrukket inflationen.
Rebalancering - Rebalancering er at sørge for at genetablere en balance i din investeringsportefølje, så du søger at optimere afkastet uden at løbe unødig stor risiko.
Recession - Fald i den økonomiske aktivitet i samfundet.
Refinansiering - For rentetilpasningslån er refinansiering det samme som rentetilpasning. Ved refinansieringen/rentetilpasningen fastsættes renten for den kommende periode.
Regneark - Et regneark er et computerprogram som præsenterer en 2-dimensional tabel med indtastede tal og formler til at lave automatiske beregninger med de indtastede data, f.eks. et budget.
Regnskabsafdeling - En regnskabsafdeling er den afdeling, der varetager en virksomheds bogføring og regnskabsarbejde.
Regnskabsopgørelse - En regnskabsopgørelse er en opstilling af f.eks. en balance, en pengestrømsopgørelse, en resultatopgørelse eller en egenkapitalopgørelse.
Regnskabsperiode - En regnskabsperiode er et tidsrum for den periode, som en resultatopgørelse eller regnskabsopgørelse omfatter. Tidsrummet for en regnskabsperiode kan være f.eks et kvartal, et halvår eller et år.
Rejsegodtgørelse - Lønmodtagere som har udgifter i forbindelse med rejse til et midlertidigt arbejdssted, kan modtage skattefri rejsegodtgørelse fra deres arbejdsgiver. Rejsegodtgørelsen er skattefri og kan enten udbetales efter regning eller efter standardsatserne.
Relaksation - At frigøre en frastykket ejendom for den oprindelige gæld, der hvilede på hele ejendommen, hvorved gælden samles på hoved(rest)ejendommen.
Remburs - Remburs er en skriftlig tilkendegivelse fra en bank om, at den forpligter sig til at betale et givet beløb mod indlevering af nøje specificerede dokumenter. dvs. en remburs skal sikre, at køber får varerne, og at sælger får sine penge.
Rentabilitet - Rentabilitet er en måde at måle det procentvise afkast af en investering eller en virksomhed.
Rente - Når man låner penge ud til en bank ved at sætte dem ind på sin opsparingskonto, får man rente fra banken. Når man låner penge af f.eks. en bank, skal man i stedet betale rente. Renten angives oftest som en procentsats per betalingsperiode eller per år.
Rentearbitrage - Rentearbitrage er betegnelsen for finansielle transaktioner, hvor man udnytter forskelle i rentesatser på forskellige pengemarkeder.
Rentefølsomhed - Rentefølsomheden udtrykker, hvor følsom værdien af en portefølje er overfor en ændring af markedsrenten. Positiv rentefølsomhed er at porteføljeværdien vokser, når markedsrenten stiger. Negativ rentefølsomhed er at værdien falder, når renten stiger.
Renterisiko - Renterisiko er risikoen for, at værdien af en portefølje af rentebærende værdipapirer (f.eks. obligation) ændres, ved ændring af renteniveauet i de finansielle markeder. Renterisikoen opgøres ved beregning af varighed, rentefølsomhed eller Value-at-Risk.
Rentes rente - Rentes rente betyder f.eks. ved en investering over 2 år at, der giver en vis forrentning om et år, men at forrentningen over to år både er af det oprindelige beløb og af renten fra det første år.
Rentestruktur - Rentestrukturen viser de løbende forskydninger i rentekurven f.eks. pga. udlandets rentekurver, konjunkturer og den førte finanspolitik eller den danske penge- og finanspolitik eller konjunkturer, vækst, arbejdsløshed, inflation.
Rentetilpasningslån - Kontantlån som refinansieres hvert 1- 5 år alt efter hvilken refinansieringsperiode man har valgt. Renten og ydelsen tilpasses renteniveauet på refinansieringstidspunktet. Til finansiering af lånene udstedes obligationer med løbetider på 1-5 år.
Rentetilskrivning - Rentetilskrivning er bogføring af de optjente renter. Rente af indlån bogføres hver den 30.12., mens rente af udlån bogføres ved udgangen af hvert kvartal, eksempelvis den 31. marts.
Renteudbetaling - En renteudbetaling er den faktiske betaling af en given periodes tilskrevne renter.
Reporente - Centralbankernes (nationalbankernes) genbelåningsrente - bruges til regulering af de korte rentesatser.
Reserve - En reserve er den del af en virksomheds egenkapital, der foruden virksomhedskapitalen er afsat med henblik på at imødegå fremtidige økonomiske behov eller økonomiske vanskeligheder.
Reservefond - Opsparing på en særlig konto og lovpligtigt for realkreditinstitutter. Reservefondens størrelse beregnes i forhold til udlånets størrelse, og fondens formål er at kunne imødegå tab, således at obligationsejerne sikres betaling på trods af eventuelle tab
Reservefondsbidrag - Reservefondsbidrag var et beløb, der tidligere blev opkrævet ved lov løbende hos en debitor på et realkreditlån. Beløbet blev hensat på en konto til imødegåelse af evt. tab. Ved lånets indfrielse fik låntageren udbetalt saldoen på reservefonden.
Restance - Restance er betegnelsen for det skyldige beløb for en terminsydelse, når sidste betalingsfrist er overskredet.
Restgæld - Restgæld er det beløb man skylder væk. Restgælden beregnes for hver termin, idet afdraget den første termin trækkes fra hovedstolen, den næste termin trækkes afdraget fra det herved fremkomne beløb osv.
Restskat - Restskat er det skattebeløb, der skal efterbetales til skattevæsenet, idet der ikke er indbetalt nok i løbet af et skatteår.
Resultatopgørelse - Resultatopgørelsen er den del af et regnskab, der viser hvordan den enkelte regnskabsperiode er gået og opgøres som forskellen mellem omsætning og omkostninger. Resultatet forklarer ændringen i egenkapitalen.
Retsafgift - Staten opkræver et fast beløb på 1.400 kr. for at indføre et pantebrev i ejendommens tingbogsattest.
Retsanmærkning - En retsanmærkning er tinglysningskontorets anmærkning på et tinglyst dokument om at det der står i tingbogen og dokumentets indhold ikke er i overensstemmelse.
Revisor - En revisor er en person, der har som arbejde at revidere regnskaber, det vil sige at kontrollere deres rigtighed - om bilag forefindes, kontoplanen overholdes m.m.
Rigdom - Rigdom er et økonomisk begreb, som bruges om et overskud af værdier.
Risikobetonet - Risikobetonet er betegnelsen for at noget indebærer en vis risiko. F.eks. en investering i usikre værdipapirer.
Risikofaktor - En risikofaktor er en hændelse, som skaber en uønsket situation, hvis den opstår. F.eks. ved en investering i usikre værdipapirer, så er risikofaktoren at hele investeringen går tabt.
Risikomargen - En risikomargen er den ekstra godtgørelse, som et forsikringsselskab kræver for at påtage sig en nærmere bestemt risiko.
Risikopræmie - Risikopræmie er en betegnelse for merafkastet man får ud over den risikofrie rente, når man vælger at investere i et risikofyldt værdipapir.
Risikospredning - Risikospredning sker ved at investere i flere forskellige værdipapirer. Den samlede investering er derfor ikke så følsom, hvis et enkelt papir falder i kurs. Risikospredning fås for eksempel ved at købe investeringsbeviser i en investeringsforening.
Rykning - Rykning bruger man hvis et nyt lån skal stå foran et ældre lån i prioritetsrækkefølgen. Det ældre lån skal derfor rykkes.
Rykningsklausul - En rykningsklausul er en bestemmelse i et pantebrev. Rykningsklausulen angiver hvilke lån og på hvilke betingelser disse kan få bedre prioritetsstilling end det pågældende pantebrev.
Rykningspåtegning - Påtegning på et pantebrev om, at det fremtidig skal respektere en servitut eller en pantehæftelse, som pantebrevet ikke før har respekteret. Hvis der ikke er en rykningspåtegning, vil servitutten eller pantehæftelsen få prioritet efter pantebrevet.
Rådgiver - En rådgiver er en person, der yder rådgivning om forskellige forhold. På BankTorvet.dk menes der som udgangspunkt en bankrådgiver eller en uvildig økonomisk rådgiver.
Rådgiverbasen - RådgiverBasen er et opslagsværktøj på BankTorvet.dk, hvor det er muligt at strakssøge en rådgiver med primært udgangspunkt i rådgiverens arbejdsområder.
Rådgivning - Rådgivning giver indsigt som du måske ikke selv har, idet en rådgiver har dybere kendskab til specifikke forhold. Det kunne være rådgivning i forbindelse med den rette pensionsordning, valget imellem ratepension og kapitalpension eller noget helt andet.
Rådighedsbeløb - Rådighedsbeløbet er det beløb du har til rådighed til forbrug efter alle dine faste omkostninger og udgifter er betalt. Det vil sige de penge, der er tilbage når du har betalt husleje/termin, afdrag på bilen, forsikringer osv.
Rådighedsbudget - Budget, der viser, hvad der er tilbage af den private indkomst, når faste udgifter (u. husleje) og privatforbrug er trukket fra. Budgettet fortæller hermed, hvor meget der er råd til at bo for. Rådighedsbudget opstilles inden der kigges på ny bolig.
Rådighedsservitut - En rådighedsservitut er en servitut som giver en anden end ejendommens ejer en rådighed over ejendommen eller dele af denne, f.eks. en ret til at gå et bestemt sted på ejendommen (en færdselsret).


Del denne side
| | | | |
[T-SHIRT]
Stats
Siden dannet p: 0.15 sekunder 5,190,038 Unikke besg