August 07 2022 22:39:26
Navigation
· Forside

· Køb Jydske Dollars
· Vilkår
· Om Jydske Dollars

· Fotoalbum
· Links

· Konkurrencer & Vindere

· Link til Os
· Søg

· Artikler
· Debat Forum
Tilfldigt billede
100 Jydske Dollars Mønt
100 Jydske Dollars Mønt
100 Jydske Dollars Mønt
Betal med:
betal med paypal, visa, mastercard, american express, discover, bankoverførsel
RSS
Benyt vores RSS-Feeds

Seneste Nyheder
Nyeste Artikler
Seneste Forum Indlg
Nyeste links

[Wraith Design by Kito.dk]
Økonomi Ordbog S
S
Salgsprovenu - Salgsprovenuet er den merværdi, der modtages i forbindelse med et salg i forhold til de forbundne omkostninger.
Salling bank - Salling Bank blev stiftet den 20. maj 1876 og har dermed dybe historiske rødder i Skive, Salling og Fjends. Banken er en selvstændig og uafhængig lokalbank med en aktiekapital på 30 mio. kr.
Samejekontrakt - En samejekontrakt er en aftale, der angiver hvordan ejere til en given fælles ejendom, skal forholde sig i forhold til ejendomsretten.
Saxess - SAXESS er handelssystemet børserne i Danmark, Island, Sverige og Norge bruger. Børsmæglere opretter ordrer i systemet og systemet sørger så for at sammenkoble købere med sælgere.
Saxo bank - Saxo Bank - en dansk investeringsbank. Saxo Bank A/S er en dansk investeringsbank med speciale i online-investeringer på de internationale kapitalmarkeder. Banken har hovedsæde i København.
Sdo-lån - Begrebet SDO-lån dækker over lån udstedt med baggrund i Særligt Dækkede Obligationer. Banker og realkreditselskaber har mulighed for at tilbyde ubegrænset løbetid og ubegrænset afdragsfrihed.
Selskab - Et selskab er normalt betegnelsen for et aktieselskab eller et anpartsselskab med to eller flere deltagere, der driver virksomhed i fællesskab.
Selvangivelsen - Selvangivelsen er en elektronisk årlig opgørelse over en persons eller virksomheds skattepligtige indkomst og formue.
Selvsalg - Et selvsalg er et udtryk oftest brugt ved salg af ejerboligere, hvor en boligejer ønsker at sælge sin bolig selv. Selvsalg har kontante fordele da ejendomsmæglerens salær mv. spares. Endvidere kender sælger boligen bedst hvilket kan betyde hurtigere salg.
Serielån - Serielån er et lån man afdrager med et fast afdrag hver termin.
Servitut - Servitut bruges normalt til at vise en begrænsning i ejerens rådighed eller ejendom, f.eks. kommunale byudviklingsplaner, færdselsret over ejendommen osv. Servitutter kan tinglyses.
Servitutattest - En servitutattest udstedes af en landinspektør, efter at han har konstateret, at de tinglyste servitutter på en ejendom er overholdt.
Sharpe ratio - Sharpe ratio udtrykker afkastet af en investering set i forhold til risikoen. Risikoen måles på værdipapirets historiske følsomhed. Sharpe ratio bruges ofte til at vurdere risikoen ved en investering
Short position - Short position betyder at der sælges værdipapirer, som endnu ikke er købt. Der sælges typisk short i forventning om, at værdipapirerne senere kan købes til en lavere kurs.
Sikkerhedsmargin - Sikkerhedsmargin bruges ofte som en betegnelse for belåningsgrænsen for et aktiv. En sådant aktiv kan være aktier, obligationer eller en ejendom.
Skadesløsbrev - Skadesløsbrevet er et pantebrev, der giver sikkerhed for et bestemt løbende mellemværende, dog maksimeret til et bestemt beløb.
Skat - Skat er de penge som borgere i et samfund skal betale for at der er råd til at betale for skoler, sygehuse, børnehaver, plejehjem, veje mv.
Skatteaktiv - Et skatteaktiv er skatteværdien af et fremførselsberettiget underskud eller den negative udskudte skat.
Skatteankenævn - Et skatteankenævn er den første klageinstans hvor der behandles klager over afgørelser truffet af det lokale skattecenter. Skattesagerne er både vedrørende almindelige skatteydere og fra selvstændigt erhvervsdrivende.
Skattebeløb - Et skattebeløb er det beløb, der skal betales til SKAT i indeværende indkomstår.
Skatteberegning - En skatteberegning er skattemyndighedernes beregning og opgørelse af den skattepligtige indkomst heri udregningen af den skat, der skal betales af den samlede indkomst.
Skattebyrde - En skattebyrde er det beløb en privatperson, en virksomhed eller organisation skal betale i skat.
Skattefordel - En skattefordel er en fordel der bevirker, at en person, virksomhed eller organisation skal betale mindre i skat.
Skattefradrag - Skattefradrag er en betegnelse for forhold, der kan modregnes i skatteangivelsen og derved reduceres det skattebeløb, der skal betales til SKAT.
Skattefri - Skattefri betyder, at der ikke skal svares skat (betales skat).
Skattefrie portefølje - Skattefri portefølje er en lovmæssig anordning, der kan have indflydelse på den skat der skal betales til staten i forbindelse med såvel tab som gevinst, under forudsætning af at kriterierne for at være omfattet den skattefri portefølje er opfyldt.
Skattelettelse - En skattelettelse er en nedsættelse af skatten, for alle, for én eller flere bestemte grupper i befolkningen eller for en enkelt person. Det beløb hvormed skatten sættes ned kaldes også for skattelettelse.
Skattelovgivning - Skattelovgivning er en betegnelse for alle de love, der direkte eller indirekte vedrører skatten såvel privat som erhvervsmæssigt.
Skatteoptimering - Skatteoptimering handler om at virksomheder eller private får nedbragt den samlede mængde penge der skal betales til skat.
Skattepligtig - En skattepligtig er en given person eller virksomhed, der skal betale skat til staten af indkomsten eller værdier.
Skatteprocent - Skatteprocenten er den procentsats, der betales i skat til enten kommune, kirke, amt eller stat.
Skatter - Skatter er en betegnelse for penge der opkræves af f.eks. staten eller kommunerne. Skatter bruges til dækning af disses udgifter, men uden at være knyttet til bestemte udgifter, modsat afgifter.
Skattereform - En skattereform er lovgivningsmæssige forhold omhandlende skatten.
Skatteregnskab - Et skatteregnskab er en opgørelse, der opstilles med det formål at oplyse skattemyndighederne om en virksomheds skattepligtige indkomst og formue.
Skift bank - Skift bank - eller bankskifte - er, når en kunde skifter sin nuværende bankleverandør ud med et andet pengeinstitut.
Skifteret - Skifteretten er en afdeling af en byret. I skifteretten behandler man spørgsmål om "skifte" af formuer. F.eks. når en formue helt eller delvist skal flyttes fra en virksomhed eller person til en eller flere andre virksomheder eller personer.
Skifteretsattest - En skifteretsattest er et dokument udstedt af skifteretten efter en persons død. Skifteretsattesten bruges enten når den efterlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo eller hvis boet er overtaget til privat skifte.
Skøde - Et skøde er et dokument, hvor ejendomsretten til en fast ejendom overdrages på nærmere angivne vilkår og som tinglyses som adkomst for den der køber ejendommen. Skødet kan være ubetinget eller betinget af f.eks. købesummens betaling.
Smallcap - SmallCap er Københavns Fondsbørs kursliste over selskaber med mindre omsætning på børsen. SmallCap står i kontrast til selskaber i f.eks. OMXC20 der har betydeligt mere omsætning.
Solidarisk hæftelse - Solidarisk hæftelse betyder, at flere personer hver især hæfter fuldt ud for samme gældsforpligtelse. Hvis en af debitorerne ikke betaler sin del, kommer de andre til også at betale for den der ikke har betalt.
Soliditetsgrad - Soliditetsgrad er et nøgletal til at vurdere værdien i en virksomhed. Det beregnes som egenkapitalen divideret med de samlede aktiver. Hvis en virksomhed har belånt stort set alle sine værdier er soliditetsgraden lav.
Solvens - Solvens er adgang til egne penge til dækning af eventuelle tab. Solvensen består af egenkapital, hybridkapital og ansvarlig lånekapital. Graden af solvens bestemmes af loven.
Solvensgrad - Egenkapitalen i forhold til balancesummen i en virksomhed er betegnelsen for solvensgraden og er et mål for virksomhedens solvens.
Sort arbejde - Sort arbejde (måneskinsarbejde) er en tjenesteydelse som bliver belønnet kontant eller i naturalier men hvor den der udfører tjenesten ikke meddeler denne indkomst til SKAT.
Sortstemplet lån - Et sortstemplet lån er et lån, hvis pålydende rente på udbetalingstidspunktet er mindre end mindsterenten ifølge Kursgevinsloven.
Sp - SP står for Særlig Pensionsordning. SP blev vedtaget af den socialdemokratiske regering i 1997.
Sp ordning - SP ordningen er en offentligt kontrolleret og obligatorisk pensionsordning. SP er en forkortelse for Særlig Pensionsordning. SP ordningen blev politisk vedtaget i 1997.
Sparbank - Sparbank er et større dansk pengeinstitut med hovedsæde i Skive
Sparekasse - En sparekasse er et pengeinstitut, der er organiseret som en selvejende institution. Betegnelsen benyttes tillige om tidligere sparekasser, der er blevet omdannet til aktieselskaber, såkaldte sparekasseaktieselskaber.
Sparekasser - Sparekasser er en bred betegnelse for den type pengeinstitut, der er en sparekasse. Modsat til banker og andelskassebevægelsen, ejes sparekasserne af garanter og er typisk stærkt lokalt engageret, eksempelvis i form af sponsorater..
Spotkurs - En spotkurs er kursen ved køb og salg af f.eks. valuta og værdipapirer "her og nu" (fra engelsk - on the spot).
Spread - Spread er forskellen mellem købs- og salgskursen på et værdipapir eller en valuta.
Stagflation - Stagflation er en kombination af stagnation (mild form for økonomisk krise) og høj inflation. Stagflation var udbredt i 1970'erne.
Stakeholder - Stakeholder er et begreb der dækker over en virksomheds samlede interessentgruppe og er derfor ikke kun aktionærerne i virksomheden.
Standardfradrag - Ejerboliger undtagen ejerlejligheder har et fastsat skattemæssigt standardfradrag.
Star - En star (stjerne) kan gives af investeringshuse eller pengeinstitutter til investeringsforeninger som klarer sig godt.
Statsobligation - Obligationer udstedt af en stat, oftest for at finansiere et underskud på statsfinanserne. Statsobligationer har i mange år været et af danskernes foretrukne investeringsobjekter.
Stempelafgift - Opkræves i henhold til Stempelloven på enhver ny forsikring samt ved forhøjelser af forsikringssummer.
Stiftelsesprovision - Stiftelsesprovision er det beløb, der indbetales ved et givent låns stiftelse til delvis dækning af de lovmæssige egenkapitalkrav for erhvervskunder. Ved lån til privatkunder betales der ikke stiftelsesprovision.
Stock-picking - Stock-picking er udtryk der bruges når der udvælges bestemte aktier ud fra nogle investeringskriterier, som aktierne skal opfylde.
Strakskurs - Strakskurs er baseret på bankens kurser, og ufordelagtigt ved stort spread. Fordelen er at handlerne kan ske her og nu og til en kendt kurs.
Stykstørrelse - Obligationens pålydende værdi.
Stående lån - Stående lån er et lån der ikke afdrages før på udløbsdagen.
Subprime-lån - Subprime-lån er et finansbegreb fra USA, der knytter sig til bankers långivning i fast ejendom med høj risiko og høj rente.
Subtotal - Subtotal er et samlet resultat for en given række tal, som tilsammen udgør en del af en større gruppe tal.
Subtraktion - Subtraktion (at trække fra) er en af de grundlæggende regnearter: addition, subtraktion, division og multiplikation. Resultatet af en subtraktion kaldes differensen eller forskellen. Subtraktion er det modsatte af addition.
Swap - swap er at bytte forpligtelser. En swap kan bestå i, at to parter bytter ydelser svarende til lån i samme valuta, men med forskellige betalingsbetingelser såsom løbetid, renteterminer, rentesats osv eller svarende til lån i forskellige valutaer. En swap k
Swift - SWIFT står for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, der er et verdensomspændende selskab af banker, der gennem et telenet er i stand til i løbet af meget kort tid at foretage overførsler til hinanden.
Sydbank - Sydbank - Danmarks fjerdestørste bank. Sydbank er i dag Danmarks fjerdestørste bank og har sin base i Sønderjylland med hovedsædet i Aabenraa.
Sælgerpantebrev - Et sælgerpantebrev er et pantebrev, der fremkommer i forbindelse med ejendomshandeler. Køberen af huset vil sjældent betale hele summen kontant. I praksis overtager køber de lån, som er i ejendommen i forvejen, f.eks. et kreditforeningslån eller banklån.


Del denne side
| | | | |
[T-SHIRT]
Stats
Siden dannet p: 0.15 sekunder 5,189,929 Unikke besg